Sejm 20 marca (GŁOS 9) Minister Czechowicz przed Trybunał Stanu
Wysoka Izbo ! Komisja Budżetowa większością głosów proponuje jako oskarżyciela przeciw zasłużonemu Ministrowi CZECHOWICZOWI pana posła LIEBERMANA. (Wrzawa.)
Oświadczam niniejszym … (Przerywania na ławach chłopskich.) Ja Panom nie przeszkadzałem. (Poseł POLAKIEWICZ: Czego się Panowie boicie ?) Oświadczam, że poseł LIEBERMAN nie ma prawa występować w charakterze oskarżyciela polskiego ministra, albowiem poseł LIEBERMAN bronił szpiegów Volksbundu, panoszących się na terenie Polski i wziął za to tak wysokie honorarium (Przerywania.), jakie nie mogło być zapłacone z prywatnej kieszeni oskarżonych. Obecnie zaś broni poseł LIEBERMAN prezesa Volksbundu Otto ULITZA, który jest aresztowany za szpiegostwo. Rząd państwa, na którego korzyść działał ULITZ, może zapłacić wysokie honorarium. Adwokat, który za wysokie honorarium podejmuje się bronić spraw ludzie, działających na korzyść obcego mocarstwa, nie ma prawa występować przeciwko polskiemu ministrowi, a komisja, która takiego pana wybiera na oskarżyciela, daje świadectwo swego stosunku do interesów Państwa. (Wrzawa, różne okrzyki. Ciągła wrzawa.) 17.000 dolarów Panu zapłacili, sam Pan się do tego przyznał. (Wielka wrzawa na lewicy i na ławach BBWR.)Marszałek Ignacy DASZYŃSKI: Głos ma poseł KOC.Poseł Adam KOC (BBWR):
Wysoka Izbo ! W liczbie oskarżycieli (Głosy: Oho !) proponowanych przez większość Komisji Budżetowej, którzy mieli oskarżać pana Ministra Gabriela CZECHOWICZA, znajduje się poseł Jan PIERACKI (Wesołość.), który w swoim czasie bronił interesów obcych przeciwko Państwu Polskiemu. Poseł PIERACKI, sztandarowy narodowy demokrata, ultra patriota, bronił interesów arcyksięcia Fryderyka Habsburga (Wrzawa.) w sprawie dóbr Habsburga, które stosownie do traktatu przechodziły na własność Państwa Polskiego. Jest to godne najsilniejszego napiętnowania. Oto moralność, oto faryzeuszostwo i cynizm bez granic, oto spekulacja demagogiczna, przed którą dusza wzdryga się z oburzenia. (Wrzawa.) Oto poseł Pieracki, drapujący się w togę prokuratora i obrońcy interesów Państwa, oto oskarżyciel ministra polskiego ! (Oklaski na ławach BBWR. Różne okrzyki. Głos: Skandal ! Miedziane czoła ! Poseł WYRZYKOWSKI: Teraz na mnie kolej, ja też jestem oskarżycielem.)Marszałek Daszyński:
Proszę zająć miejsce. Dyskusja wyczerpana. Przystępujemy do głosowania.
Wysoka Izbo ! Art. 7 ustawy o Trybunale Stanu powiada:
Marszałek stawia wniosek komisji na porządek obrad sejmowych w ciągu dni 8 od jego złożenia.
Nad wnioskiem komisji odbędzie się rozprawa w Sejmie, w czasie której wolno ministrowi składać ustne wyjaśnienia, choćby już urzędu nie piastował.
Uchwała, stawiająca ministra w stan oskarżenia, musi być powzięta w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów większością 3/5 oddanych głosów.
Równocześnie Sejm wybiera zwykłą większością głosów trzech posłów celem popierania oskarżenia przed Trybunałem Stanu; posłowie ci mają, zarówno łącznie, jak każdy z osobna, prawa członków urzędu prokuratorskiego w sądach karnych, lecz bez możności odstąpienia od oskarżenia”.
(Poseł Józef SANOJCA (BBWR): Stawiamy wniosek o imienne głosowanie. Poseł Kazimierz BAGIŃSKI (PSL „Wyzwolenie”): Ten sam wniosek chcieliśmy postawić.)
zamierzam zarządzić imienne głosowanie w ten sposób, że panowie sekretarze będą wywoływali Panów Posłów po nazwisku i Panowie Posłowie osobiście będą oddawali głosy tu przed oczami całej Izby. (Głosy: Brawo.) Zatem zarządzam imienne głosowanie przez wywoływanie i oddawanie kartek, na których obok swego nazwiska ci Panowie, którzy są za wnioskiem komisji, będą łaskawi napisać słowo „tak”, a ci którzy są przeciw wnioskowi, słowo „nie”.
Poseł Dominik DRATWA (BBWR) cierpi na atak apoplektyczny i prosi, aby umożliwić mu wcześniejsze złożenie kartki. Panie Pośle DRATWA, proszę złożyć kartkę, i może Pan już opuścić posiedzenie.
Proszę posła Sekretarza o wywoływanie nazwisk z listy.
Odraczam posiedzenie na 10 minut celem obliczenia głosów.(Po przerwie.)Marszałek:
Wynik głosowania jest następujący:
Głosowało posłów 370. Z tego oddany białych kartek 5, czyli głosów ważnych było 365.
Kwalifikowana większość 3/5 wynosi 220. Oddano głosów „tak” 239, głosów „nie” 126. Wniosek komisji został przez Sejm uchwalony. (Posłowie z klubu BBWR opuszczają salę.)
Obecnie przystępujemy do wyboru trzech zaproponowanych przez komisję przedstawicieli Sejmu, celem popierania oskarżenia przed Trybunałem Stanu.
Komisja proponuje posłów: Hermana LIEBERMANA, Jana PIERACKIEGO i Henryka WYRZYKOWSKIEGO. Tutaj zwykła większość rozstrzyga. Proszę tych Panów Posłów, którzy są za wyborem tych trzech przedstawicieli Sejmu przed Trybunałem Stanu, aby byli łaskawi powstać. Stoi większość i dlatego ci trzej posłowie będą przedstawicielami Izby w Trybunale Stanu.

Brak komentarzy: