OSOBY - RZĄD (224)

ARCISZEWSKI Mirosław, dyplomata
BABIŃSKI Leon, radca prawny MSZ
BABIŃSKI Wacław, poseł polski w Belgradzie
BADER Karol, poseł polski w Austrii
BALSINGEROWA Maria, radca w MP i OS
BARTEL Kazimierz, premier (B)
BARTHEL DE WEYDENTHAL Jerzy, konsul w Chinach
BENEDEK Czesław, Nacz. Wydz. w Min. Przemysłu i Handlu
BERDECKI Piotr, dyr. Państw. Banku Rolnego we Lwowie
BERTONI Karol, szef PWK
BIENIECKI Witold, dyr. DOKP Warszawa
BOCIAŃSKI Jan, sekretarz premiera Świtalskiego
BOERNER Ignacy, minister poczt i telegrafów
BOROWSKI Józef, dyrektor Państwowego Banku Rolnego
BOROWY Wacław, radca MWR i OP
BRONIEWSKI Witold, min. robót publicznych w I i II rządach Bartla
BUKOWIECKI Stanisław, Prezes Prokuratorii Generalnej
BUTKIEWICZ Michał, dyrektor ruchu DOKP Warszawa
CALEWSKI Wacław, adiutant Prezydenta
CAR Stanisław, minister sprawiedliwości
CHARLEMAGNE Henryk, komendant policji
CHARWAT Franciszek, poseł polski w Estonii
CHEŁMOŃSKI Adam, Rada Opiniodawcza przy RM
CHŁAPOWSKI Alfred, ambasador w Paryżu
CHMIELEWSKI-WIENIAWA Edward, wicedyr. Państwowego Banku Rolnego
CHODOROWSKI Kazimierz, wicedyr. Państwowego Banku Rolnego
CHODŹKO Witold, były minister
CHRZANOWSKI Leon, dyr. Wydziału Prasowego MS Zagr.
CIECHANOWSKI Jan, dyplomata, do 1929 poseł w Waszyngtonie
CZAŁBOWSKI Zdzisław, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Kielcach
CZAPSKI Witold, wiceminister komunikacji
CZAYKOWSKI Stefan, szef Urzędu Patentowego
CZECHOWICZ Gabriel, minister skarbu
CZEREMISINOW Sergiusz, wicedyr. Państwowego Banku Rolnego
CZERWIŃSKI Sławomir, minister wyznań relig i oświecenia publ
CZYNIOWSKI Edmund, komendant Policji Państwowej
DĄBROWSKI Julian, dyr. departamentu Ministerstwa Przemysłu i Handlu
DĘBICKI Karol, kier. referatu ds. mniejszości MSZ
DOBROWOLSKI Włodzimierz, wiceminister poczt i telegrafów
DOBRUCKI Gustaw, minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (PIŁ)
DOLEŻAL Franciszek, wiceminister przemysłu i handlu
DRECKI Jerzy, dyr. Departamentu Pracy w Min. Pracy i OS
DUTKIEWICZ Feliks, prezes Sądu Apelacyjnego
DZIĘCIOŁOWSKI Bohdan, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta 1927
EBERHARDT Julian, były minister komunikacji
EJSMONT Gustaw, inspektor Min. Komunikacji
FILIPOWICZ Tytus, ambasador w USA
FRĄCZKOWSKI Zygmunt, radca Min. Poczt
FYDA Wojciech, Gabinet Wojskowy
GAJEWICZ Bolesław, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Lublinie
GAYCZAK Stanisław Marceli, wiceminister oświaty 1926
GETTEL Paweł, dyrektor Głównego Urzędu Ubezpieczeń
GINDRICH Władysław, nacz. administrator P.A.T.
GŁOGOWSKI Jan, Gabinet Wojskowy
GODLEWSKI Leon, Sekretarz Generalny P.A.T.
GODULA Wiktor, sekretarz ministra
GÓRA Karol, wiceminister skarbu 1926
GÓRSKI Kazimierz, wiceminister Robót Publicznych
GRABSKI Stanisław, min. oświaty w rządach przedmajowych
GRABSKI Władysław, premier kilkukrotny, następnie rektor SGGW
GRADO Eugeniusz, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Krakowie
GRODYŃSKI Tadeusz, Kierownik Ministerstwa Skarbu (B)
GROHMAN Henryk, Rada Opiniodawcza przy RM
GRUNWALD Tadeusz, naczelnik. wydz. Min. Pracy i Opieki Społecznej
GRZYBOWSKI Wacław, szef gabinetu premiera w 1926
HAUSNER Bernard, radca handlowy poselstwa w Londynie
HEDINGER Władysław, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Poznaniu
HOŁÓWKO Tadeusz, nacz. wydziału MSZ
HOYER Witold, radca Ministerstwa Rolnictwa
HUBICKI Stefan, wiceminister Pracy
JABŁONOWSKI Antoni, wicedyr. Państwowego Banku Rolnego
JACKOWSKI Tadeusz, ambasador w Brukseli
JAGRYM-MALESZEWSKI Janusz, komendant główny PP
JANKOWSKI Jan Stanisław, min. pracy i op. społ. III Rząd Witosa
JARNIŃSKI Mieczysław, dyr. Dep. W Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
JAROSZYŃSKI Maurycy, wiceminister MSW (B) i poseł BBWR
JASTRZĘBOWSKI Wojciech, dyr. Departamentu Sztuki w MWR i OP
JASTRZĘBSKI Marian, wicedyr. Państwowego Banku Rolnego
JAXA-MALESZEWSKI Lucjan, dyr. Dep. Karnego w MS
JEZIOROWSKI Stanisław, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Katowicach
JĘDRZEJEWICZ Wacław, dyr. departamentu MSZ
JURGIELEWICZ Kazimierz, adiutant Prezydenta
JURKIEWICZ Stanisław, minister pracy i opieki społecznej (B4)
KADEN Wacław, Rada Opiniodawcza przy RM
KAZIMIRSKI Edmund, wicedyr. Państwowego Banku Rolnego
KIEDROŃ Józef, były minister przemysłu i handlu
KISTEL Hugon, komandor, nacz. wydziału w Min. Przemysłu i Handlu
KLARNER Czesław, b. minister skarbu w II rządzie Bartla
KLECHNIOWSKI Zygmunt, dyr. Dep. Min. Komunikacji
KNOLL Roman, poseł polski w Berlinie
KOBYLAŃSKI Tadeusz, attache wojskowy w Moskwie
KOHLMUNZER Zygmunt, radca w ministerstwie poczt i telegrafów
KOLKIEWICZ Zdzisław, komisarz Krakowskiej Kasy Chorych
KONIECZNY Czesław, Trybunał Stanu
KORYZMA Franciszek, żandarm zastrzelony pod Belwederem
KOŻUCHOWSKI Józef, wiceminister MPHiP (dyrektor dep. ?)
KÜHN Alfons, minister komunikacji
KULSKI Julian, dyr. Departamentu w Ministerstwie Skarbu
KWAPISZEWSKI Michał, konsul w Capetown
KWIATKOWSKI Eugeniusz, minister przemysłu i handlu
LAURYSIEWICZ Stefan, Rada Opiniodawcza przy RM
LEŚNIEWSKI Wiktor, wiceminister
LIBICKI Konrad, poseł polski w Estonii
LIPIŃSKI Edward, dyr. Instytutu Badań Koniunktur i Cen
LISIEWICZ Adam, Kancelaria Cywilna
LITAUER Stefan, kier. ref. prasowego MSZ, korespondent PAT w Londynie
LITWIŃSKI Leon, radca handlowy w Brukseli
ŁAZARSKI Roman, konsul w Zagrzebiu
ŁĄCZKOWSKI Bohdan, radca ministerstwa rolnictwa
ŁĘGOWSKI Stanisław, nacz. Wydz. Portowego Ministerstwa Przemysłu i Handlu
ŁUKASIEWICZ Juliusz, dyplomata, poseł w Rydze
MACULEWICZ Ludwik, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Wilnie
MALHOMME Leon, konsul w Bytomiu
MARCHLEWSKI Mieczysław, konsul w N. Jorku
MARCHWIŃSKI Andrzej, urzędnik Wydziału Traktatowego MSZ
MARYNOWSKI Tadeusz, konsul Polski w Buffalo
MATAKIEWICZ Maksymilian, min. robót publicznych V Rząd Bartla
MATUSZEWSKI Ignacy, minister, kierownik Min. Skarbu
MAZURKIEWICZ Władysław, poseł w Argentynie
MEYER Andrzej major, Gabinet Wojskowy Prezydenta
MEYSZTOWICZ Aleksander, były minister sprawiedliwości
MIECZKOWSKI Władysław, dyrektor Banku Polskiego 1928
MIEDZIŃSKI Bogusław, minister poczt i telegrafów
MIKUŁOWSKI-POMORSKI Józef, min. wyznań rel, i OP w I i II rządach Bartla
MŁODZIANOWSKI Kazimierz, min. spr. wewn. I, II, III Rządy Bartla
MŁYNARSKI Feliks, wiceprezes Banku Polskiego
MODER Włodzimierz, delegat Prokuratorii Generalnej w Gdańsku
MORACZEWSKI Jędrzej, minister robót publicznych
MOSKWA Franciszek, dyr. departamentu Ministerstwa Komunikacji
NAGLER Leon, płk Komenda Główna Policji
NAGÓRNY Tadeusz kpt, adiutant przyboczny Prezydenta
NARBUT Teofil, dyrektor P Banku Rolnego
NIEDZIELA Józef, komisarz Kasy Chorych we Lwowie
NIEZABYTOWSKI Karol, minister rolnictwa
NOSOWICZ Teodozy, Dyp. Dep. Morskiego MPIH
OLSZEWSKI Antoni, Rada Opiniodawcza przy RM
OLSZOWSKI Kazimierz, poseł polski w Berlinie i Turcji
OPOLSKI Józef, wiceminister Robót Publicznych
ORŁOWICZ Mieczysław, dr radca w Min Robót Publicznych
OSIECKI Stanisław, min. przemysłu i handlu w III rządzie Witosa
PACIORKOWSKI Jerzy, szef Gabinetu Premiera
PATEK Stanisław, poseł w Moskwie
PECHE Czesław, szef Sekretariatu MPIH
PIERACKI Bronisław, podsekretarz Stanu
PIĘTAK Jan Kanty, radca Prezydium RM
PLEWIŃSKI Jerzy, red. Expessu Porannego, łącznik MSW z Sejmem
POPŁAWSKI August, były min. skarbu
POZNAŃSKI Józef, dyr. Urzędu Morskiego, komandor
PRUCHNIK Józef, były minister robót publicznych
PRYSTOR Aleksander, minister pracy i opieki społecznej
PRZEŹDZIECKI Rajnold, protokół dyplom.
PRZEŹDZIECKI Stefan, ambasador we Włoszech
PUŁASKI Franciszek, dyplomata, były poseł w Waszyngtonie
RACHWAŁ Stanisław, dyr. Państwowego Banku Rolnego Oddział w Warszawie
RACZYŃSKI Józef, min. rolnictwa w I i II rządach Bartla
RADWAN Józef, wiceminister Pracy i OS
RAWITA – GAWROŃSKI Zygmunt, radca handlowy w Berlinie
RODICH-LASKOWSKI Daniel, szef biura Prezydium Rady Ministrów
ROMAN Antoni, naczelnik Wydz. MSZ
ROMER Karol, szef protokołu dyplomatycznego
ROSTKOWSKI Feliks, szef Urzędu Marynarki Handlowej
ROZWADOWSKI Konstanty, dyplomata, poseł w Sztokholmie
ROŻAŁOWSKI Gustaw, sekretarz ministra Kühna
RUSZCZEWSKI Edward, dyr. Biura Budownictwa Poczt i Telegrafów
SĄGAJŁO Tadeusz, Nacz. Wydz. Handlu Ministerstwa Przemysłu i Handlu
SCHAETZEL Tadeusz, poseł w Paryżu
SIEBENEICHEN Alfred, radca handlowy w WM Gdańsku
SIECZKOWSKI Stefan, wiceminister sprawiedliwości
SKIRMUNT Konstanty, ambasador w Londynie
SKOTNICKI Jan, dyr. departamentu kultury i sztuki w MWR i OP
SKRZYŃSKI Aleksander; premier do maja 1926
SŁAWOJ-SKŁADKOWSKI Felicjan, minister spraw wewnętrznych
SMÓLSKI Stefan, min. spraw wewn. III rząd Witosa
SOBIŃSKI Stanisław, kurator we Lwowie zamordowany w 1926
SOKAL Franciszek, delegat polski przy Lidze Narodów
SOKOŁOWSKI Mieczysław, dyr. dep. MPIH
STANIEWICZ Witold, minister reform rolnych
STANISZEWSKI Wacław, naczelny Dyrektor Państwowego Banku Rolnego
STARZYŃSKI Roman, ppłk, Nacz. Dyr. P.A.T.
STARZYŃSKI Stefan, wiceminister Skarbu
STEBŁOWSKI Adam, konsul w Charkowie
STEMPOWSKI Jerzy, szef gabinetu Premiera Bartla
STRASBURGER Henryk, komisarz generalny RP w Gdańsku
SUCHANEK SUCHECKI Henryk, naczelnik policji śledczej
SUJKOWSKI Antoni, min. WR i OP w II rządzie Bartla
SUSZYŃSKI Bolesław, adiutant
SZCZEPAŃSKI Aleksander, konsul w Chicago
SZEMBEK Jan, poseł polski w Bukareszcie
SZPINDLER a DONAU Antoni, dyr. państwowego Banku Rolnego w Łucku
SZTARK Heliodor, konsul w Leningradzie
SZTURM DE SZTREM Edward, prezes GUS
SZUBARTOWICZ Tadeusz, dyr. departamentu
SZUMLAKOWSKI Marian, dyr. Gabinetu Ministra MSZ
SZWALBE Stanisław, naczelnik wydziału w MS Wewnętrznych
ŚWITALSKI Kazimierz, premier
TARNOWSKI Adam, naczelnik wydziału w MSZ
TAUBE Gustaw, ministerstwo skarbu, łącznik z Kemmererem
TOŁŁOCZKO Ludwik, były minister poczt i telegrafów
TORWIŃSKI Józef, komendant woj. policji w Łodzi
TURSKI Marian, prezes P. Inst. Eksportowego
WAŃKOWICZ Witold, radca handlowy w Waszyngtonie
WEHR Witold, radca w MSZ
WIŚLICKI Wacław, Rada Opiniodawcza przy RM
WŁODEK Kazimierz, nacz. wydziału w ministerstwie komunikacji
WOJTKIEWICZ Aleksander, dyplomata
WOYCZYŃSKI Marcin, lekarz osobisty Marszałka
WOYTKOWSKI Jan Lubicz, radca MSZ
WROCZYŃSKI Jan, dyrektor służby zdrowia MSWoj.
WYSOCKI Alfred, podsekretarz Stanu w MSZ
WYSZYŃSKI Kazimierz Marian, chargé d'affaires w Moskwie
ZABIERZOWSKI Zygmunt, dyrektor w MS Wewnętrznych
ZAĆWILICHOWSKI Stanisław, szef gabinetu prezesa Rady Ministrów
ZAJDEMAN Maurycy, Rada Opiniodawcza przy RM
ZAJDLER Kazimierz, prezes Dyrekcji Poczt i Telegrafów W W-wie
ZALESKI August, minister spraw zagranicznych
ZALESKI Władysław por., oficer Gabinetu Wojskowego Prezydenta
ZAN Tomasz, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Grudziądzu
ZBYSZEWSKI Tytus, konsul w Jerozolimie
ZDZIECHOWSKI Jerzy, min. skarbu w III rządzie Witosa
ZDZIECHOWSKI Tadeusz, wicedyr. Państwowego Banku Rolnego
ŻARNOWSKI Jan, były prezes NIK
ŻŁOBICKI Władysław, dyr. departamentu w Min. Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego
ŻMIGRODZKI Antoni, radca handlowy w Moskwie
ŻÓŁTASZEK Józef, komendant Policji Śląskiej
ŻUKOWSKI Edward, dyr. Państwowego Banku Rolnego w Pińsku