Sejm 20 marca (CHA 6) Minister Czechowicz na Trybunał Stanu

59 posiedzenie Sejmu, 20 marca,  Kluby sejmowe przedstawiają swe stanowisko wobec wniosku o postawienie byłego Ministra Skarbu Gabriela CZECHOWICZA przed Trybunałem Stanu.Głos ma poseł Adam CHĄDZYŃSKI:

W imieniu klubu Narodowej Partii Robotniczej składam następujące oświadczenie:

Obowiązująca Konstytucja Rzeczypospolitej wymaga legalności i jawności w gospodarce funduszami publicznymi. Kanclerzem skarbu, stróżem pieczęci skarbowych jest według praw zasadniczych odrodzonego państwa Minister Skarbu. On w pierwszej linii ponosi odpowiedzialność moralną i konstytucyjną za legalność w wydatkach ze Skarbu Państwa.
Budżet Rzeczypospolitej na rok 1927/28, uchwalony ustawą skarbową z 22 marca 1927 roku, został przekroczony w wydatkach o sumę 566 milionów złotych ponad normę dozwoloną ustawą. Fakt ten ustaliła specjalna komisja, wydelegowana przez Sejm do zbadania wniosku 103 posłów w sprawie pociągnięcia pana Ministra Skarbu Gabriela CZECHOWICZA do odpowiedzialności przed Trybunałem Stanu. Przekroczenia powyższe prezes Najwyższej Izby Kontroli powołany do sprawowania kontroli nad finansową gospodarką Rządu, jako świadek, uznał za nielegalne.
Przekroczone ponad budżet wydatki w sumie 566 milionów złotych zostaną tak długo nielegalne, jak długo Sejm nie uzyska możności ich rozpatrzenia i nie zatwierdzi specjalną ustawą budżetową o dodatkowych kredytach.
Upływa już rok, jak skończył się okres budżetowy 1927/28, jak wydatkowano ponad budżet 566 milionów złotych, a Rząd, ignorując Sejm i jego największe uprawnienie – prawo uchwalania wydatków państwa – nie przedłożył Sejmowi projektu ustawy, zawierającej szczegółowy wykaz, na jakie to nagłe i nie cierpiące zwłoki konieczności państwowe wydatkowano ponad budżet, ponad ustawę i wbrew ustawie sumę 566 milionów złotych.
Broniąc najistotniejszych przepisów Konstytucji, która gospodarkę rządu poddaje jawnej kontroli przedstawicielstwa całego narodu, Sejm nie może nie stwierdzić, że były Minister Skarbu Gabriel CZECHOWICZ naruszył ustawę konstytucyjną i ustawę skarbową z dnia 22 marca 1927 r.
W tym stwierdzeniu Sejmu posłowie N.P.R. są solidarni z tymi wszystkimi, którzy stoją na stanowisku praworządności gospodarki finansowej państwa i respektowania ustaw.
Jako przedstawiciele najbardziej upośledzonej klasy w społeczeństwie, znajdującej się w ciężkim położeniu materialnym, a jednocześnie obciążonej bardzo licznymi i wysokimi podatkami konsumpcyjnymi na rzecz Skarbu Państwa, tym bardziej czujemy się powołani i obowiązani strzec, by każdy wydatek czyniony ze Skarbu Państwa przez władzę rządową był legalny, celowy i oszczędny.
Stwierdzamy za Komisją Budżetową, że rząd bez wiedzy i zezwolenia Sejmu w okresie budżetowym 1927/28 wydatkował 566 milionów złotych poza uchwalonym budżetem i że do dziś z nieznanych nam powodów nie chce przed Sejmem ujawnić wszystkich pozycji wydatkowych.
Winę i odpowiedzialność za ten fakt ponosi były Minister Skarbu, od którego jedynie zależało otwieranie dodatkowych kredytów poszczególnym resortom ministerialnym.
Z tych względów głosować będziemy za wnioskiem Komisji Budżetowej o postawienie byłego Ministra Skarbu Gabriela CZECHOWICZA w stan oskarżenia przed Trybunałem Stanu. (Oklaski.)
Przyjdzie czas, gdy Panowie maski zdejmiecie ze swoich twarzy. (Oklaski.)


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: