Minister PRYSTOR na wojnie z Kasami Chorych

Poniedziałek, 23 grudnia

Pan Minister Pracy i Opieki Społecznej Aleksander PRYSTOR wystosował do wszystkich dyrektorów okręgowych urzędów ubezpieczeń okólnik, podający do wiadomości i stosowania nowe zasady, na których powinno opierać się lecznictwo w Kasach Chorych. Mianowicie reorganizacja lecznictwa w Kasach Chorych powinna odpowiadać następującym podstawowym zasadom: ułatwienie i udostępnienie lecznictwa wszystkim ubezpieczonym; ochrona zdrowia w najszerszym a możliwym dla Kas Chorych zakresie; zmniejszenie nadmiernych kosztów świadczeń przez racjonalne zharmonizowanie działalności lekarskiej, przez zbliżenie lekarzy do życia i pracy ubezpieczonych, wreszcie przez celową rozbudowę zakładów leczniczych.
Zasadniczymi elementami organizacyjnymi lecznictwa Kas Chorych będą:
  • kierownicze władze lekarskie,
  • lekarze domowi,
  • zakłady dla leczenia chorych przychodzących (polikliniki),
  • zakłady dla leczenia chorych stacjonarnych (szpitale itp.).
Podstawą działalności lekarza domowego będzie opieka nad zdrowiem pewnej ilości ubezpieczonych (np. tysiąc), ponadto będzie on miał pieczę nad ubezpieczonym i jego rodziną w razie choroby.
W wypadku wymagającym specjalistycznego leczenia, lekarz domowy kieruje ubezpieczonego do specjalistów w poliklinikach, wzywa tych specjalistów do domu chorego. Następnym stopniem lecznictwa w Kasach Chorych będzie lecznictwo specjalne w poliklinikach, w które należy przekształcić obecne przychodnie. Wobec braku szpitali i niemożności liczenia na rozbudowę szpitalnictwa przez samorządy, Kasy Chorych winny przystąpić do rozbudowy własnej sieci szpitali i przytułków położniczych; w razie jeśli stworzenie własnego szpitala jest niecelowe lub trudne, należy wejść w porozumienie z władzami samorządowymi lub klinikami uniwersyteckimi, celem wspólnej budowy lub rozbudowy już istniejących szpitali, względnie przytułków położniczych.
Okólnik omawia współpracę Kas Chorych z innymi instytucjami leczniczymi o charakterze naukowym, państwowym lub społecznym oraz konieczność współdziałania Kas Chorych w rozwoju wszelkich instytucji opieki społecznej, na przykład stacji higieny zapobiegawczej, ośrodków zdrowia, przychodni przeciwgruźliczych i przeciwalkoholowych, kropli mleka, stacji opieki nad matką i dzieckiem. W końcu w okólniku podane są warunki kwalifikacyjne, jakim winien odpowiadać personel lekarski Kas Chorych.

Kasy Chorych powstały na podstawie art. 1 Dekretu o obowiązkowym ubezpieczeniu na czas choroby (Dz. Pr. P. P. Nr 9, poz. 122), a ich organizację określono Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie tymczasowych zarządów Kas Chorych oraz kontroli szczegółowej nad gospodarką finansową Kas, które otrzymały zaliczki ze Skarbu Państwa na koszty ich organizacji (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 31, poz. 184). Kasy, których ilość wahała się od 300 do 100 po reorganizacji, dysponujące sporą samodzielnością, a co najważniejsze ogromnymi zasobami finansowymi, stały się łakomym kąskiem dla Rządów sanacyjnych, z Minister Prystor umiejętnie samodzielność Kas Chorych ograniczył.


Kasy Chorych były w owym czasie pod obstrzałem krytyki za:

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZDROWIE
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: