Premier Bartel przemówił i skłamał

Wtorek, 19 lutego


     Przed porządkiem dziennym 51 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej w dniu 19 lutego 1929 r. Pan Prezes Rady Ministrów Kazimierz Bartel złożył następujące oświadczenie:

      Wobec zapowiedzianego wniosku o pociągnięcie do odpowiedzialności konstytucyjnej Ministra Skarbu pana Czechowicza za przekroczenie budżetu w roku 1927/28 i nieprzedłożenie dotychczas Sejmowi ustawy o kredytach dodatkowych, stwierdzam: 
   1) przekroczenia budżetowe czynione były przez wszystkie rządy poprzednie z tą różnicą, że przeważnie nie były one nawet wnoszone na Radę Ministrów, ale decydowane wyłącznie przez ministrów skarbu. Tym niemniej nie usiłowano nigdy pociągać ministrów skarbu do odpowiedzialności konstytucyjnej; 
   2) kredyty dodatkowe w roku 1927/28 były otwierane nie inaczej, jak na podstawie uchwały Rady Ministrów w każdym poszczególnym przypadku po stwierdzeniu przez Rząd konieczności państwowej i 
   3) uzależnienie terminu przedłożenia ustawy o kredytach dodatkowych od ukończenia zamknięć rachunkowych jest stanowiskiem Rządu jako całości, czemu dałem już kilkakrotnie wyraz na Komisji Budżetowej.
     W związku z powyższym uważam, że wniosek, skierowany wyłącznie przeciwko osobie Ministra Skarbu, jest nieusprawiedliwiony. Wywołać on może niepożądane dla finansów państwowych komentarze w opinii kraju i za granicą.
     Jeżeli Wysoki Sejm uważa, że ten stan uzasadnia odpowiedzialność konstytucyjną, winien być skierowany przeciwko całemu Rządowi”.

O początkach "sprawy Czechowicza" w MILIONACH NA BBWR.

Pan Premier Kazimierz Bartel


Proponuję posty o podobnej tematyce:

Brak komentarzy: