Zwarci i silni 1929-06-09

      W niedzielę 9 czerwca 1929 roku odbył się w Warszawie drugi doroczny zjazd delegatów Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny. Zjazd stał się wielką manifestacją idei zjednoczenia byłych wojskowych pod hasłem czci i posłuchu dla Wodza, w imieniu naczelnej dewizy, ujętej w statucie Federacji „Wszystko dla Państwa i jego rozwoju, bezpieczeństwa i mocarstwowego stanowiska”. Dziś można już rzec, iż dzieło zjednoczenia byłych wojskowych zostało niemal wykonane, spośród bowiem 26 istniejących w Polsce organizacji byłych wojskowych, 24 stanęły pod jednym sztandarem Federacji. Na zjazd przybyły ze wszystkich krańców Rzeczypospolitej delegacje sfederowanych organizacji w liczbie kilkuset wraz ze swoimi sztandarami.
Zjazd rozpoczął się uroczystym nabożeństwem, odprawionym w katedrze Św. Jana. Po nabożeństwie delegacje, uformowawszy pochód z prezydium Federacji na czele, poprzedzane przez poczty sztandarowe poszczególnych organizacji skonfederowanych, udały się na Pl. Teatralny do gmachu ratusza, gdzie w sali Rady Miejskiej miało nastąpić otwarcie zjazdu.
      Na uroczyste otwarcie zjazdu przybył w imieniu rządu zastępca Pana Prezesa Rady Ministrów Świtalskiego, Pan Minister Spraw Wewnętrznych gen. Składkowski, Pan Minister Kwiatkowski, Pan Minister Kühn, Pan Minister Prystor, Pan Minister Niezabytowski, Pan Marszałek Senatu Szymański, ks. biskup Bandurski, prezes klubu B.B.(Bezpartyjnego Bloku) Poseł płk Sławek, komisarz Rządu na m. st. Warszawę Jaroszewicz, wojewoda wileński Raczkiewicz, prezydent m. stoł. Warszawy inż. Słomiński, władze wojskowe z Panem Wiceministrem Spraw Wojskowych gen. Fabrycym na czele, reprezentanci władz cywilnych oraz liczne grono zaproszonych gości.
Z chwilą przybycia protektora Federacji, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej, w otoczeniu szefa kancelarii cywilnej Lisiewicza i zastępcy szefa gabinetu wojskowego ppłk Fydy, orkiestra wykonała hymn narodowy, zebrani zaś wznieśli okrzyk: „ Pan Prezydent Rzeczypospolitej niech żyje !”.
      Po szeregu przemówień przyjęto rezolucję:
Zebrani na II Zjeździe Delegatów, świadomi wielkich obowiązków, które nakłada na wszystkich byłych żołnierzy odrodzona do mocarstwowej potęgi Ojczyzna, ślubuję wespół z Armią czynnie bronić w razie potrzeby granic Rzeczypospolitej, w codziennym zaś życiu pokojowym świecić przykładem karności, ładu i ofiarności, wierząc, że potęga Państwa naszego zależy od świadomości obowiązków obywatelskich oraz wytrwałej i zgodnej pracy całego narodu.
      Zebrani wzywają społeczeństwo do zaprzestania szkodliwych swarów i waśni prywatnych i osobistych, niszczących naszą siłę twórczą, oraz do podjęcia wielkiej pracy wychowawczej w duchu ideałów Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego i tych polskich żołnierzy, którzy ofiarą mienia, krwi i życia niepodległość zdobyli”.
      Zjazd wysłał do Pana Marszałka Piłsudskiego telegram treści następującej: „Zjazd Federacji Polskich Związków Obrońców Ojczyzny śle Ci, Panie Marszałku, wyrazy najwyższej czci i hołdu. Tak jak na polu walki pod Wodza przewodem okrywaliśmy chwałą sztandary narodowe i Ojczyźnie zdobyliśmy wolność, tak obecnie w chwili pokoju chcemy w dalszym ciągu pod Twoim przewodem budować wielkość naszego Państwa i szczęście jego obywateli”.
      O godz. 9 wieczorem odbył się na Zamku raut, wydany przez Pana Prezydenta Rzeczypospolitej dla uczestników Zjazdu. Na raucie obecni byli członkowie Rządu z Panem Prezesem Rady Ministrów Świtalskim na czele, marszałek Senatu Szymański, członkowie Sejmu i Senatu oraz przedstawiciele prasy.

Odznaka Federacji

Brak komentarzy: