Minister PRYSTOR zacieśnia współpracę z Kasami Chorych

W środę 18 grudnia zawarta została pomiędzy Panem Ministrem Pracy i Opieki Społecznej Aleksandrem PRYSTOREM, działającym w imieniu i na rzecz Skarbu Państwa, a Ogólnopaństwowym Związkiem Kas Chorych w Polsce, reprezentowanym przez komisarza tegoż Związku dr Witolda CHODŹKĘ, umowa dotycząca leczenia i protezowania inwalidów wojennych przez Kasy Chorych.
Na mocy tej umowy Kasy Chorych zostały zobowiązane do udzielania inwalidom wojennym świadczeń leczniczych w zakresie i wypadkach, przewidzianych w art. 33 I 34 ustawy o zaopatrzeniu inwalidów wojennych. Zaopatrywanie zaś w protezy i aparaty ortopedyczne uskuteczniać będą zakłady protezowe, przechodzące na mocy umowy pod zarząd Ogólnopaństwowego Związku Kas Chorych.
Kasy Chorych udzielać będą świadczeń leczniczych po otrzymaniu przekazu do leczenia inwalidy z referatu spraw inwalidów wojennych w powiatowych władzach administracji ogólnej. Nadzór nad należytym wykonywaniem leczenia i protezowania przez Kasy Chorych i Ogólnopaństwowy Związek Kas Chorych wykonywać będą urzędy ubezpieczeń, powołane na mocy ustaw o ubezpieczeniu na wypadek choroby do ich nadzoru.
Na leczenie i protezowanie inwalidów wojennych Związek Kas Chorych otrzyma sumę globalną 4.881.348 zł, która to suma powstała przy przyjęciu ogólnej ilości inwalidów wojennych 140 000 oraz kosztów leczenia jednego inwalidy 25,96 zł. W razie zwiększenia się liczby inwalidów wojennych ponad 140 000, Związek otrzyma ponadto odpowiednią dodatkową kwotę.
Umowa została zawarta na czas od 1 grudnia 1929 r. do 31 marca 1931 r., może jednak następnie być przedłużona.

W tekście powołana została ustawa z dnia 18 marca 1921 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i ich rodzin oraz o zaopatrzeniu rodzin po poległych i zmarłych, których śmierć znajduje się w związku przyczynowym ze służbą wojskową. (Dz. U. Nr 32, poz. 195). Zgodnie z art 33 i 34 tej ustawy inwalidom wojennym przysługiwało prawo do korzystania na koszt Państwa z pomocy lekarskiej, środków i zakładów leczniczych, o ile jego choroba miała związek z uszczerbkiem na zdrowiu, uprawniającym go do zaopatrzenia inwalidzkiego.
Kasy Chorych funkcjonowały w 1929 r. na podstawie przepisów Dekretu o obowiązkowym ubezpieczeniu na czas choroby (Dz. Pr. P. P. Nr 9, poz. 122), a ich organizację określono Rozporządzeniem Ministra Pracy i Opieki Społecznej w przedmiocie tymczasowych zarządów Kas Chorych oraz kontroli szczegółowej nad gospodarką finansową Kas, które otrzymały zaliczki ze Skarbu Państwa na koszty ich organizacji (Dz. U. R. P. z 1920 r. Nr 31, poz. 184).
Władze sanacyjne doprowadziły do zmiany tych przepisów dających Kasom Chorych znaczną autonomię, wydając Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 1930 r. o organizacji i funkcjonowaniu instytucyj ubezpieczeń społecznych (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 635). Duży udział w zwiększeniu kontroli rządowej nad rozbudowaną i majętną organizacją ubezpieczeniową miał właśnie Pan Minister PRYSTOR

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZDROWIE
KASY CHORYCH VS MINISTER PRYSTOR
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
 

Brak komentarzy: