Kongres Pracowników Państwowych pełen polityki

      Ogólny Kongres Pracowników Państwowych, obradujący 8 grudnia w Warszawie, wysłał do Pana Prezydenta Rzeczypospolitej depeszę następującej treści:

Ogólny Kongres Pracowników Państwowych i samorządowych, reprezentujący 400.000 pracowników, obradujący 8 grudnia w Warszawie, składa Panu Prezydentowi wyrazy najgłębszej czci i hołdu, z zapewnieniem, że w całej swej akcji kieruje się jedynie i wyłącznie dobrem Państwa”.


Pan Prezes Rady Ministrów otrzymał 8 grudnia następujące depesze:

Niżej podpisany Związek protestuje przeciwko dopuszczeniu momentów politycznych na kongresie urzędniczym, a dopuszczenie takich momentów uważać będzie za złamanie zaciągniętych statutowych zobowiązań, przy czym wyraża całkowite zaufanie do poczynań Rządu w sprawie poprawy bytu urzędników państwowych”.

Związek Funkcjonariuszy Państwowych i Samorządowych Województwa LwowskiegoNa zebraniu, odbytym dnia 7 grudnia urzędnicy i pracownicy państwowi i samorządowi w Skierniewicach postanawiają nie brać udziału w Kongresie Pracowników Państwowych, mającym odbyć się w Warszawie w dniu 8 grudnia, nie chcąc angażować się w jakiekolwiek poczynania polityczne, ufając, że Rząd polepszy byt swoich pracowników”.

Przewodniczący inż. KOWALSKI


Pułtuski Oddział Powiatowy Związku Polskiego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych odnośnie kongresu w dniu 8 grudnia solidaryzuje się ze stanowiskiem swej centrali, wyrażając całkowite zaufanie do poczynań Rządu w tej materii”.

Przewodniczący – Stanisław ROMAN


Składamy na ręce Pana Prezesa Rady Ministrów oświadczenie, że solidaryzując się ze stanowiskiem Stowarzyszenia Urzędników Skarbowych Rzeczypospolitej Polskiej, nie weźmiemy udziału w kongresie Związków Zawodowych Pracowników Państwowych i Samorządowych, zwołanym do Warszawy na dzień 8 grudnia, gdyż stanowczo potępiamy wszelkie usiłowania stronnictw politycznych, pragnących wciągnąć pracowników państwowych w wir walki politycznej. Głęboko ufamy, iż Rząd, tak niezmordowanie wznoszący gmach mocarstwowości Państwa Polskiego, przy pierwszej możliwości zajmie się sprawami gruntownego polepszenia uposażenia i pragmatyki służbowej pracowników państwowych i samorządowych”.

Przedstawiciele Organizacji Urzędników i Pracowników powiatu Gostyńskiego.


      Analogiczne depesze nadesłane zostały przez zrzeszenia urzędników, pracowników państwowych i nauczycielstwa z innych miejscowości. 

Inne informacje dotyczące Kongresu:
 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
ZWIĄZKI ZAWODOWE
KONFERENCJE I ZJAZDY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: