Pan Premier obiecuje tanie mieszkania i lepsze ubezpieczenia


     4 grudnia odbyło się posiedzenie Rady Ministrów pod przewodnictwem Pana Prezesa Rady Ministrów dr Kazimierza ŚWITALSKIEGO. Na posiedzeniu Rada Ministrów na wniosek Pana Ministra Prazy i Opieki Społecznej Aleksandra PRYSTORA przyjęła trzy uchwały z zakresu polityki społecznej. W pierwszej uchwale zaakceptowano plan budownictwa tanich mieszkań robotniczych i pracowniczych przez zakłady ubezpieczeń społecznych, które przeznaczą na ten cel w najbliższych 5 latach co najmniej 125 milionów złotych. 
     Zasady finansowe tego planu umożliwiają ustalenie czynszu mieszkaniowego w wysokości nie przekraczającej 35 zł od jednej ubikacji mieszkaniowej, to znaczy w wysokości dostosowanej do obecnej zdolności płatniczej szerokich rzesz pracowniczych.    
     Druga z uchwał odnosi się do projektu ustawy o ubezpieczeniach na starość. W projekcie tym, wycofanym w swoim czasie z Sejmu dla dokonania niezbędnych modernizacji, Rada Ministrów uchwaliła obecnie obniżyć wiek, uprawniający do rent starczych, z 65 na 60 lat dla robotników przemysłowych, uprościć administrację i organizację wszystkich rodzajów ubezpieczeń, łączą je w jedną, zharmonizowaną całość, oraz wzmocnić finansowe podstawy ubezpieczenia. Trzecia uchwała ustala plan akcji pomocy dla tych bezrobotnych, którzy wyczerpali już uprawnienia do korzystania z zasiłków ustawowych funduszu bezrobocia. Plan ten przewiduje, w związku z pogorszeniem się sytuacji na rynku pracy w sezonie zimowym, udzielenie tej kategorii bezrobotnych w gotówce lub naturze za pośrednictwem samorządu.

      Przynajmniej jedna – ostatnia – uchwała została prawie natychmiast zrealizowana. Uchwalona jeszcze 25 marca 1929 r. ustawa zmieniająca przepisy o zabezpieczeniu na wypadek bezrobocia została wreszcie ogłoszona (Dz. U. z 1930 r. Nr 3, poz. 18). Od tej pory zabezpieczenie to otrzymywali bezrobotni od 16 roku życia (poprzednio od 18 lat), bez względu na ilość zatrudnionych u pracodawcy, który zwalniał pracowników (poprzednio powyżej 5 zatrudnionych). Sprawa kompleksowej modernizacji i ujednolicenia systemu ubezpieczeń społecznych została zrealizowana w roku 1933 - do ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o ubezpieczeniu społecznym.

O jednym ze źródeł finansowania zasiłków dla bezrobotnych:

12-01 Pasażerów PKP dopłata na bezrobotnychBrak komentarzy: