Bank Polski pomaga nowemu rządowi nowymi stopami

Rada Banku Polskiego pod przewodnictwem wiceprezesa dr Feliksa MŁYNARSKIEGO podjęła oczekiwaną przez koła przemysłowe i handlowe decyzję o podwyższeniu od dnia 19 kwietnia stopy dyskontowej z 8 do 9%, a stopy lombardowej z 9 do 10%. decyzję podjęto w ścisłym porozumieniu z nowym rządem.
Jednocześnie Rada Banku Polskiego postanowiła zastosować pewne ulgi przy dyskontowaniu weksli pochodzących z obsługi polskiego eksportu. Dotychczas weksle zagraniczne wystawiane na polskiego dostawcę dyskontowane były przez Bank Polski według stopy dyskontowej, obowiązującej w tym kraju, w którym były wystawione, przy czym Bank pobierał dodatkowe pól procenta prowizji.
W myśl decyzji Banku Polskiego rezygnuje się z pobierania prowizji. Uchwała Rady ma na celu poprawienie sytuacji finansowej polskich eksporterów, szczególnie do krajów o wyższej stopie redyskontowej. 


W ślad za decyzją banku emisyjnego Minister Skarbu ustalił stopę dyskontową dla banków prywatnych na 13%, zaś dla spółdzielni 15%.


Podwyżka w Polsce nie była zdarzeniem odosobnionym:
24 kwietnia austriacki bank narodowy podniósł stopę dyskontową z 6,5% do 7,5%. Stawka ta obowiązuje od dnia dzisiejszego.
Podobnie postąpił węgierski bank narodowy podwyższając także z dniem 24 kwietnia stopę dyskontową z 7% na 8%.


Banki emisyjne Wielkiej Brytanii i Holandii podniosły swoje stopy procentowe z 4,5 do 5,5 już w lutym, Włoch i Rumunii w połowie marca podniosły ją z 6 do 7%. Bank Rzeszy takie samo posuniecie miał zastosować wkrótce (z 6 do 7%).
 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
BANKOWY SEKTOR
HANDEL ZAGRANICZNY
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: