Ustawa o wewnętrznej pożyczce "budowlanej"

Na mocy art. 44 Konstytucji ogłaszam ustawę następującej treści:

USTAWA
z dnia 23 marca 1929 r.
o upoważnieniu Ministra Skarbu do wypuszczenia wewnętrznej pożyczki państwowej do wysokości 100.000.000 zł w złocie.
Art. 1. W celu zasilenia funduszów państwowych, przeznaczonych na wzmożenie budowy mieszkań, upoważnia się Ministra Skarbu do zaciągnięcia wewnętrznej pożyczki państwowej do wysokości 100.000.000 zł w złocie drogą wypuszczenia obligacji, opiewających na okaziciela.
Pożyczka może być wypuszczona seriami.
Art. 2. Warunki pożyczki łącznie z planem umorzenia, kurs emisyjny i inne warunki emisji oraz termin wypuszczenia pożyczki ustali Minister Skarbu.
Minister Skarbu upoważniony jest ustanowić dla tej pożyczki premie, wygrywane w drodze losowania obligacji.
Oprocentowanie nominalne pożyczki łącznie z kwotą, przeznaczoną na premie, jeśli premie będą ustanowione, nie może przekraczać 7 od sta rocznie, obliczając ten stosunek jako przeciętny dla całego okresu trwania pożyczki.
Art. 3. Kapitał i odsetki pożyczki zabezpiecza się całym ruchomym i nieruchomym majątkiem Państwa.
Art. 4. Kupony od obligacji pożyczki wolne są od podatku od kapitałów i rent.
Art. 5. Obligacje pożyczki, nie przedstawione do zapłaty w ciągu lat 30 od dnia ich wylosowania, ulegają przedawnieniu. Kupony od obligacji tej pożyczki ulegają przedawnieniu po upływie lat 5 od dnia ich płatności. Premie, jeśli będą ustanowione, ulegają przedawnieniu po upływie lat 10 od dnia ich wylosowania.
Art. 6. Obligacje pożyczki mają wszelkie prawa papierów pupilarnych i mogą być używane dla lokaty kapitałów osób, pozostających pod opieką i kuratelą, jako też kapitałów fundacyjnych, kościelnych, korporacji publicznych, kaucji cywilnych i wojskowych oraz depozytów.
Art. 7. Obligacje pożyczki nie podlegają działaniu ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. o utraconych tytułach na okaziciela (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 406) zgodnie z punktem 2 art. 13 tejże ustawy w brzmieniu, nadanym ustawą z dnia 18 października 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 87, poz. 637).
Art. 8. Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrowi Skarbu.
Art. 9. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. MOŚCICKI
Prezes Rady Ministrów: K. BARTEL
Kierownik Ministerstwa Skarbu: GRODYŃSKI

1 sierpnia 1930 r. wypuszczono I serię premiowej pożyczki „budowlanej” na sumę 50.000.000 zł w złocie w obligacjach o nominale 50 zł. Premie losowano co kwartał, najwyższa premia to 250.000 zł w złocie.
Druga seria na sumę 50.000.000 zł w złocie, już bez premii, wyemitowana została dopiero 15 września 1934 r. Oprocentowanie tej serii określono na 5,5% w skali roku.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
INWESTYCJE
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: