Budżet na rok 1929/1930 przyjęty przez Sejm

Na 50 posiedzeniu Sejmu w dniu 11 lutego 1929 r. głosowano nad przyjęciem w trzecim czytaniu Ustawy budżetowej na rok 1929/30. Przed głosowaniem przedstawiciele Klubów Parlamentarnych wygłosili oświadczenia, w których określili stanowisko swoje do budżetu.

Poseł Mieczysław NIEDZIAŁKOWSKI oświadczył, iż Klub Polskiej Partii Socjalistycznej nie weźmie udziału w głosowaniu, gdyż budżety od czasu majowego przewrotu nie były wykonywane, a ogromne przekroczenia budżetowe pomimo wielokrotnych zapewnień Rządu nie zostały dotychczas zgłoszone do akceptacji Sejmu.

Poseł Jan WOŹNICKI w imieniu Klubu PSL „Wyzwolenie” stwierdził, iż pozostawiając sobie prawo do konstytucyjnej oceny postępowania dotychczasowych rządów pomajowych, a zwłaszcza ogromnych przekroczeń budżetowych bez uzyskania na nie zgody Parlamentu, będzie głosować za przyjęciem budżetu po zaakceptowaniu przez Sejm wielu istotnych poprawek. 
 
Poseł Aleksander ZWIERZYŃSKI w imieniu Klubu Narodowego oświadczył, iż wobec nieuwzględnienia szeregu zgłoszonych wniosków oraz warunków, w których budżet ten był rozpatrywany, a nie dających gwarancji, że będzie ściśle wykonywany zgodnie z Konstytucją, ustawą skarbową i zasadami racjonalnej gospodarki skarbowej, posłowie stronnictwa nie wezmą udziału w głosowaniu nad ustawą skarbową i całością budżetu.

Poseł Jan DĄBSKI w imieniu Stronnictwa Chłopskiego złożył oświadczenie w formie zwięzłej, które chciałbym, ze względu na tę zwięzłość przytoczyć w całości:
Ponieważ budżet obecny jest zanadto wysoki i przeważnie konsumpcyjny, a więc podkopujący normalny rozwój szerokich mas pracujących; ponieważ budżet ten ułożony jest pod kątem interesów biurokracji i militaryzmu, a potrzeby szerokich mas pracujących a zwłaszcza chłopskich, nie znajdują w nim należytego uwzględnienia, ponieważ Rząd nie przedłożył dotąd Sejmowi kredytów dodatkowych; ponieważ wreszcie nie mamy zaufania do obecnego Rządu, który broni interesów klas bogatych, obszarniczo – przemysłowych – głosować będziemy przeciw całości budżetu.
Do zapowiadanego oddania pana Ministra Skarbu pod Trybunał Stanu chętnie pomożemy, bo przez bezprawne szafowanie setkami milionów pieniędzy podatkowych bez upoważnienia Sejmu pan Minister Skarbu na to w całej pełni zasłużył.”

Poseł Józef CHACIŃSKI wyraził pogląd Klubu Chrześcijańskiej Demokracji, iż sprawa budżetu jest kwestią konieczności państwowej i aczkolwiek Klub ma szereg zastrzeżeń merytorycznych, to będzie głosował za przyjęciem budżetu, nie wiążąc z tym sprawy niezgodnych z prawem przekroczeń budżetowych, które to zagadnienie winno być rozwiązane zgodnie z Konstytucją.

Poseł Jan DĘBSKI w imieniu Klubu PSL „Piast” krótko oświadczył, że zgodnie ze stanowiskiem zajętym na Komisji Budżetowej po raz pierwszy Klub nie może brać udziału w głosowaniu nad całością budżetu, gdyż nie może brać na siebie odpowiedzialności za stan, jaki się wytworzył w wykonaniu tego budżetu, a mianowicie, że przekroczenia budżetu dotychczas nie zostały Sejmowi przedłożone.

Poseł Franciszek ROGUSZCZAK wyraził pogląd, iż wbrew negatywnej opinii o stosunku aktualnych rządów do Sejmu oraz o niezgodnych nieraz z prawem poczynań władz głosować będzie za przyjęciem budżetu, gdyż nie czas na wywoływanie ostrych konfliktów. Klub Narodowej Partii Robotniczej nie pójdzie także za przykładem innych stronnictw, które wstrzymają się głosowania, gdyż jest to objaw niewykorzystywania największych uprawnień i obowiązków Sejmu.

Koło Żydowskie, w którego imieniu wystąpił poseł Izaak GRŰNBAUM, głosować będzie przeciwko budżetowi, który zawiera w sobie wiele elementów nadmiernego obciążenia ludności miejskiej, zwłaszcza Żydów, a jednocześnie dyskryminuje ludność żydowską, żydowskie szkolnictwo, życie społeczne.

Pozostałe Kluby, włączając w to najliczniejszy – Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem – zrezygnowały ze składania oświadczeń.

Ustawa budżetowa na rok 1929/30 została w tym dniu przyjęta większością głosów – jaką, nie wiadomo, gdyż głosowano przez powstanie, nie obliczając głosów, za wyjątkiem sytuacji skrajnie zrównoważonych.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
PARLAMENT
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: