Pan Premier Bartel zwiedza Gdańsk

28 lutego o godz. 9 rano udał się Pan Prezes Rady Ministrów Kazimierz BARTEL w towarzystwie Pana Ministra Alfonsa KÜHNA i Ministra Henryka STRASBURGERA wraz ze swoim otoczeniem na zwiedzanie stoczni gdańskiej, u której wejścia oczekiwał Gości dyrektor generalny stoczni prof. NOE. Po szczegółowym zwiedzeniu stoczni i jej urządzeń Pan Premier wyjechał do portu. U wejścia do wolnej strefy w porcie oczekiwały przybycia Pana Premiera i Pana Ministra KÜHNA obie delegacje Portu in corpore z prezydentem Rady płk Hugens de LOESEM.
Po przywitaniu przez Radę Portu Pan Premier wraz z otoczeniem wsiadł na lodołamacz estoński „TASUJA”, na którego pokładzie odbył krótką wycieczkę po porcie, przyglądając się pracy łamania lodów.
Po powrocie do Gdańska Pan Premier i Pan Minister KÜHN udali się na zwiedzanie miasta, oprowadzani przez dyrektora muzeum miejskiego dr MANNOWSKIEGO. Pan Premier interesował się bardzo żywo zabytkami architektury gdańskiej.
W ciągu przedpołudnia udał się Pan Premier do gmachu gimnazjum polskiego, gdzie przywitany przez dyr. Jana AUGUSTYŃSKIEGO, zwiedził klasy szkolne i gabinety naukowe oraz przysłuchiwał się nauce w kilku klasach, stawiając niejednokrotnie osobiście pytania. Po przedstawieniu całego grona profesorskiego i po wspólnej fotografii, Pan Premier odjechał, żegnany gromkimi okrzykami młodzieży „Niech żyje !”.
O godz. 14 Pan Premier, Pan Minister KÜHN oraz ich otoczenie podejmowani byli śniadaniem przez Wysokiego Komisarza Ligi Narodów pana van HAMELA, który powitał Gości przemówieniem.
Po południu Pan Premier oraz Pan Minister KÜHN wraz z otoczeniem oraz z panem komisarzem generalnym Ministrem STRASBURGEREM obecni byli na herbatce u prezydenta Rady Portu pana de LOESA. Wieczorem Minister Strasburger wydał w swoich apartamentach wielki raut na część Dostojnych Gości. Na raut przybyło ponad 150 osób. Przy bramie siedziby generalnego komisarza pełniło w czasie rautu służbę, jako straż honorowa, dwóch funkcjonariuszy gdańskiej Schutzpolizei.

Pan Premier i Pan Minister KÜHN wraz ze swoim otoczeniem opuścili Gdańsk o 11.45 wieczorem pociągiem specjalnym. Pożegnanie odbyło się w przystrojonej zielenią flagami o barwach Polski i Gdańska sali recepcyjnej dworca gdańskiego. Pociąg Pana Premiera wyruszył w drogę powrotną do Warszawy, żegnany przez zebraną na dworcu, pomimo późnej pory, publiczność polską okrzykami „Niech żyje Polska”.

Brak komentarzy: