Komitet Finansowy przy Prezesie Rady Ministrów

Piątek, 31 maja

     Uchwałą Rady Ministrów z dnia 31 maja 1929 r. powołano Komitet Finansowy, jako organ opiniodawczy przy Prezesie Rady Ministrów. W skład Komitetu wchodzą: Pan Prezes Rady Ministrów jako przewodniczący oraz członkowie: Pan Minister Skarbu, prezesi Banku Polskiego, Banku Gospodarstwa Krajowego, Państwowego Banku Rolnego oraz Pocztowej Kasy Oszczędności. Ponadto w posiedzeniach Komitetu biorą udział odpowiedni Ministrowie, jeżeli przedmiotem jego obrad będą sprawy, należące do ich zakresu działania oraz brać będą mogli udział osoby, zaproszone przez Pana Premiera.

      Do zakresu działania Komitetu Finansowego należeć będzie opiniowanie skierowanych przez Pana Premiera spraw dotyczących: 1) niektórych państwowych operacji kredytowych, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w szczególności zaś misji obligacji; 2) spraw finansowych, związanych z wydawanymi przez Państwo koncesjami o doniosłym znaczeniu państwowym (elektryfikacja, koleje); 3) wewnętrznej państwowej polityki kredytowej, jako to: ustalania planu działalności banków państwowych, wydawania gwarancji państwowych, lokowania wolnych funduszy państwowych i publicznych itp.
Proponuję posty o podobnej tematyce:
KONIUNKTURA GOSPODARCZA
RZĄD ŚWITALSKIEGO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: