Pożegnanie Ministra Czechowicza

sobota,  9 marca 1929


     O godz. 11 w dniu 9 marca 1929 r. odbyło się w Ministerstwie Skarbu pożegnanie ustępującego Ministra Gabriela CZECHOWICZA. W imieniu licznie zebranych wyższych urzędników Ministerstwa i podległych instytucji i urzędów przemówił Kierownik Ministerstwa, Podsekretarz Stanu Tadeusz GRODYŃSKI, dając w gorących słowach wyraz serdecznym uczuciom, jakie łączyły urzędników skarbowych z ustępującym Ministrem, oraz żalowi z powodu ustąpienia Szefa, który, wymagając wiele, najwięcej wymagał od siebie. Pan Podsekretarz Stanu podkreślił wielkie zasługi w dziedzinie gospodarki finansowo-skarbowej ustępującego Ministra, którego nazwisko związane jest ze stabilizacją waluty i równowagą budżetu polskiego; ponadto Pan Podsekretarz stwierdził, że urzędnicy skarbowi czuja się związani nicią gorącej i pełnej uznania sympatii dla osoby ustępującego ich kierownika, który miał zawsze pełne zrozumienie dla ich potrzeb. W zakończeniu Pan Podsekretarz życzył imieniem wszystkich zebranych Ministrowi Czechowiczowi pełnego powodzenia w dalszych jego pracach i poczynaniach.
      W odpowiedzi Pan Minister Czechowicz podziękował Panu Podsekretarzowi za wypowiedziane słowa i wszystkim swoim współpracownikom za współpracę. Podkreślając ciężkie położenie w Polsce każdego urzędnika skarbowego od sekwestratora do Ministra Skarbu włącznie, których praca ofiarna i dla Państwa niezbędna nie znajduje właściwego, poza nieznacznym gronem światłych ludzi, zrozumienia w szerszych kołach społeczeństwa, Pan Minister wezwał wszystkich urzędników skarbowych do dalszej wytężonej pracy dla dobra Państwa, szukania uznania za nią we własnym sumieniu i w poczuciu dobrze wypełnianego obowiązku, oraz niepoddawania się napotykanym trudnościom, wynikającym bądź z niewyrobionej jeszcze należycie w społeczeństwie oceny pracy urzędnika skarbowego, bądź z trudnych warunków materialnych, w jakich znajdują się urzędnicy skarbowi.

      Gabriel Czechowicz po opuszczeniu stanowiska ministerialnego praktycznie wycofał się z życia politycznego, próba założenia Polskiej Partii Radykalnej nie powiodła się. 


Proponuję posty o podobnej tematyce:
MINISTRA CZECHOWICZA SPRAWA
DYMISJE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: