Sejm przeciwko syndykatowi trzody chlewnej

SPRAWOZDANIE KOMISJI ROLNEJ
o wniosku A. PLUTY i kolegów w sprawie utworzonego syndykatu dla eksportu trzody chlewnej (druk 305).

W grudniu 1928 r. poseł Andrzej PLUTA i koledzy z Klubu Stronnictwa Chłopskiego i „Wyzwolenia” złożyli wniosek do laski marszałkowskiej w sprawie założenia i uprzywilejowania przez Rząd Syndykatu wywozowego trzody chlewnej.
Syndykat założony został z samych kupców eksporterów w liczbie ograniczonej do 42 osób związanych z sobą umową notarialną.
Syndykat ten otrzymał przywilej zwolnienia go od cła wywozowego dla trzody i tym sposobem na cały kraj stał się monopolistą w dziedzinie wywozu chlewni. Utrzymywał też dla siebie pewne bonifikacje handlowe i czynił zastrzeżenie, że od instytucji rolniczych (spółdzielni i innych organizacji będzie przyjmował zaledwie 10% żywego towaru na wywóz. Tym sposobem monopol wywozowy członkowie rzeczonego syndykatu uczynili prawie niczym nieograniczonym dla producentów zaś mogącym się stać katastrofą.
Komisja Rolna uznała za wskazane, że celem należytego uregulowania handlu wywozowego trzodą chlewną i odpowiedniego postawienia go wobec zagranicznych kupców i komisjonerów, jednolita organizacja handlowa (Syndykat) z konieczności winna być utworzona i prowadzona, że wszakże w interesie producentów trzody chlewnej winna być poddana ścisłej i wszechstronnej kontroli Rządu i organizacji producentów, a nadto, że winna być prowadzona przy udziale organizacji producentów.
W takim rozumieniu zagadnienia Komisja Rolna stawia następujący wniosek:

Wysoki Sejm uchwalić raczy:

Sejm wzywa Rząd:
Ażeby Syndykat wywozu trzody i bydła, złożony obecnie jedynie z żywiołu kupieckiego, planowo i stopniowo przekształcał się w zrzeszenie producentów o charakterze syndykatu wywozowego.
A dopóki tego nie uczyni, żeby Rząd bezzwłocznie:
1) spowodował wprowadzenie do Zarządu stworzonego już Syndykatu, jako dyrektora. Czynnika społecznego w osobach delegatów spółdzielni rolniczych lub związku rewizyjnego spółdzielni rolniczych,
2) zapewnił nieograniczony dostęp do Syndykatu w charakterze członków – udziałowców Syndykatu spółdzielniom zbytu trzody,
3) spowodował, iżby do Rady Nadzorczej Syndykatu weszli w odpowiednim stosunku przedstawiciele spółdzielni i organizacji rolniczych,
4) niezależnie od istniejącego statutu Syndykatu wywozu trzody i bydła, jako spółki z ogr. Odpowiedzialnością, wprowadził regulamin normujący stosunek Syndykatu od Rządu i organizacji rolniczych określający należyty nadzór nad Syndykatem.

Warszawa, 16 lutego 1929 r.
Przewodniczący : (---) Stanisław ŁUCKI.
Sprawozdawca: (---) Maksymilian MALINOWSKI.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
KARTELE I SYNDYKATY
HANDEL ZAGRANICZNY
PARLAMENT
ROLNICTWO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
Brak komentarzy: