Rząd zgadza się na podpisanie protokołu Litwinowa

W sobotę 19 stycznia poseł polski w Moskwie Stanisław PATEK doręczył zastępcy komisarza ludowego spraw zagranicznych panu Maksimowi LITWINOWOWI następującą notę:
Potwierdzając odbiór noty pańskiej z 11 stycznia, w której zechciał Pan bardziej szczegółowo umotywować stanowisko rządu ZSRR w sprawie proponowanego protokołu mam zaszczyt w imieniu rządu polskiego zakomunikować co następuje:
z chwilą ratyfikowania przez Stany Zjednoczone paktu Kelloga bez zasadniczych zmian oraz po przeprowadzeniu z pierwotnymi jego sygnatariuszami rozmów, zapowiedzianych w nocie polskiej z 10 stycznia, rząd polski jest obecnie w możności swobodnego podjęcia pertraktacji z rządem ZSRR, związanych z formą i procedurą podpisania proponowanego przez Pana komisarza protokołu którego rząd polski już zaakceptował w swojej nocie.
Uchylając się od podjęcia jakiejkolwiek dyskusji w sprawie niektórych ustępów noty rządu ZSRR z 11 stycznia, rząd polski sądzi, iż rząd ZSRR rozumie te motywy, którymi kierował się rząd polski, a które płynęły z faktu, iż podpis Polski znajduje się w liczbie pierwotnych sygnatariuszy paktu paryskiego z 27 sierpnia ubiegłego roku.
Rząd polski uważa za konieczne wyrazić swe wielkie zadowolenie, iż rząd ZSRR w tak wyraźnej formie oświadczył iż nie ma żadnych zastrzeżeń przeciwko udziałowi Rumunii w protokole omawianym w nocie Pańskiej z 29 grudnia 1928 r.
Co się tyczy propozycji rządu ZSRR wzięcia przez Polskę inicjatywy w sprawie wyjaśnienia stanowiska Rumunii w kwestii przystąpienia jej do przyszłego protokołu, rząd polski oświadcza swą gotowość podjęcia zaproponowania mu przez rząd ZSRR inicjatywy.
Przechodząc do kwestii udziału państw bałtyckich w protokole, rząd polski raz jeszcze stwierdza, że zadeklarowały one swą gotowość przystąpienia do paktu KELLOGA, a co za tym idzie ich stanowisko prawne nie różni się niczym od innych państw, które zgłosiły swój akces do paktu, ale go jeszcze nie ratyfikowały. Fakt nieratyfikowania przez parlamenty tych państw paktu KELLOGA nie może być argumentem dla pominięcia ich w propozycji rządu ZSRR, już chociażby z przyczyny, że dotychczas i Polska nie ratyfikowała paktu, co jednak nie było przeszkodą dla rządu ZSRR do zaszczycenia rządu polskiego propozycją podpisania protokołu.
Rząd polski podtrzymuje swe stanowisko, iż państwa bałtyckie, o ile wyrażą gotowość winny wziąć udział w podpisaniu protokołu.
W myśl wyrażonej zgody rządu polskiego na przystąpienie do prawnego omawiania procedury zawarcia protokołu, rząd polski polecił mi podjąć niezbędne pertraktacje z rządem ZSRR.

 
Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
DYPLOMACJA
ZSRR
RUMUNIA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: