NPR Lewica stoi wiernie u boku BBWR

W Poznaniu 8 kwietnia odbył się zjazd delegatów Narodowej Partii Robotniczej – lewica (NPR). Prezes frakcji poselskiej Antoni CISZAK wygłosił referat o ostatnich wydarzeniach politycznych w łonie rządu i na terenie Sejmu, o położeniu ekonomicznym państwa i o jego polityce zagranicznej.
Zjazd uchwalił szereg rezolucji. Zebrani oświadczyli, że stoją wiernie przy ideologii Pierwszego Marszałka Polski i budowniczego państwa Józefa Piłsudskiego w sprawie zmiany konstytucji. Zjazd opowiedział się za wzmocnieniem władzy Prezydenta oraz za zapewnieniem ciągłości rządów. W zakończeniu zjazd wyraził swój protest przeciwko ograniczeniom praw wyborczych oraz za zniesieniem Senatu.

00-03 Posłowie Narodowej Partii Robotniczej i NPR – Lewicy

NPR Lewica była partią działającą głównie w ośrodkach przemysłowych byłego zaboru pruskiego. W większości przypadków jej działania sejmowe zgodne były z "linią programową" BBWR.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARTIE I STRONNICTWA POLITYCZNE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: