Kodeks Władysława BOZIEWICZA wiecznie, jak Lenin, żywy ; Akademicki Związek Przyjaciół Ligi Narodów


W Warszawie odbyło się posiedzenie Ligi Reformy Postępowania Honorowego, powstałej przed kilkoma miesiącami i skupiającej przedstawicieli szeregu zrzeszeń i organizacji społecznych oraz większych miast Polski.
Posiedzenie to będzie miało kolosalne znaczenie dla całego społeczeństwa, albowiem w sposób zdecydowany wypowiedziało się przeciwko pojedynkom jako metodzie rozstrzygania sporu honorowego, przedkładając do zatwierdzenia nowy kodeks honorowy, mający obowiązywać w naszym kraju.
Pojedynkomania zaciążyła ostatnio nad wszystkimi dziedzinami życia publicznego w Polsce. Urosła do atutu w walce politycznej, nie oszczędziła nawet szkół akademickich lub nawet średnich. Zajęła poczesne miejsce w wojsku.
Wszystkie te objawy wywołać musiały zrozumiałe zaniepokojenie w społeczeństwie, które bynajmniej nie pragnęło powracać do metod średniowiecza, a jednak zmuszone było stosować się nolens volens do obowiązujących zwyczajów i kodeksów honorowych.
Najszersze koła społeczeństwa zrozumiały konieczność dostosowania środków walki w obronie czci i honoru do pojęć nowoczesnych i to właśnie skłoniło grono obywateli do utworzenia przed kilku laty LIGI REFORMY POSTĘPOWANIA HONOROWEGO.
Liga ta, w skład której wchodzili przedstawiciele wielu zrzeszeń społecznych, jak „Rodzina Wojskowa”, Akademicki Związek Przyjaciół Ligi Narodów”, „Klub Polskich Kobiet Postępowych” oraz „Związek Zawodowy Kobiet Pracujących w Przemyśle, Handlu i Bankowości”, pracowała dotąd bez rozgłosu, opracowując z największą pedanterią nowe zasady postępowania honorowego, zastosowanego do wymogów współczesności.
Protektorat nad działalnością Ligi objął Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego pan Leon SUPIŃSKI, a przewodniczącym komisji, opracowującej kodeks honorowy jest prokurator Sądu Najwyższego Jan GUMIŃSKI.
I oto po trzyletniej pracy odczytano na obecnym posiedzeniu Ligi tekst nowego kodeksu honorowego, który zmienia całkowicie wszystkie dotychczasowe zasady postępowania honorowego.
Kodeks Boziewicza i inne temu podobne znikną zupełnie z powierzchni życia społecznego w Polsce.
Kodeks ten w pierwszym rzędzie wyklucza całkowicie pojedynki jako formę załatwiania zatargów honorowych. Pojedynek zostaje zupełnie wyeliminowany. Obraza czci i honoru rozstrzygana będzie przez obywatelskie sądy honorowe, składające się z mężów zaufania obu stron. Odmowa wzięcia udziału w pojedynku nie będzie traktowana jako uchylenie się od odpowiedzialności honorowej.
Drugim ważnym i zasadniczym postanowieniem nowego kodeksu honorowego jest paragraf, który
stawia na równi kobiety z mężczyznami
przy występowaniu w sądach honorowych, jak również ustanawia osobistą odpowiedzialność honorową kobiet, a to wobec zupełnego równouprawnienia kobiety w dziedzinie prawnej, politycznej i ekonomicznej.
Nowy kodeks honorowy został przyjęty z wielkim aplauzem przez ogół zgromadzonych na sali. W najbliższych dniach odpis kodeksu przesłany zostanie przez Ligę do wiadomości wszystkim stowarzyszeniom społecznym, po czym przez Ligę Reformy kodeks zostanie wprowadzony w życie. Będzie to niewątpliwie jeden z najdonioślejszych aktów w naszym życiu społecznym.

Akurat !
Dzieło pana Jana GUMIŃSKIEGO zwało się „Powszechny kodeks honorowy”. Wydane zostało w czerwcu 1930 roku sumptem tejże Ligi Reformy Postępowania Honorowego. Wznowione nie było.
Polski Kodeks Honorowy z 1919 roku, autorstwa Władysława BOZIEWICZA miał się do końca międzywojnia dobrze. Gorzej było z ofiarami pojedynków.

Art. 1 Kodeksu Boziewicza:

Pojęciem osoby, zdolnej do żądania i dawania satysfakcji honorowej albo krótko: osobami honorowymi lub z angielskiego: gentlemanami nazywamy (z wykluczeniem osób duchownych) te osoby płci męskiej, które z powodu wykształcenia, inteligencji osobistej, stanowiska społecznego lub urodzenia wznoszą, się ponad zwyczajny poziom uczciwego człowieka.

Uwaga: Określenie powyższe usuwa zatem kobietę z pod mocy obowiązującej przepisów honorowych, dając tem samem wyraz swej średniowiecznej genezie i czyniąc zadość zasadzie francuskiej, określającej kobietę, jako „impropre au duel”. („niezdatna do pojedynku”)

 Warszawa, 15 kwietnia 1930 r.
 

Proponuję posty o podobnej tematyce:
CIEKAWOSTKI LAT 20
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org

Brak komentarzy: