W Ostrogu ustanowiono ekspozyturę powiatu

ROZPORZĄDZENIE Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 19 grudnia 1929 r.
w sprawie utworzenia w Ostrogu w powiecie zdołbunowskim, województwie wołyńskim, ekspozytury starostwa zdołbunowskiego.

Na podstawie art. 70 i w związku z art. 108 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 86) zarządzam, co następuje:
§ 1. Ustanawia się w Ostrogu, w powiecie zdołbunowskim, województwie wołyńskim, kspozyturę starostwa zdołbunowskiego.
§ 2. Obszar ekspozytury obejmuje następujące gminy: miasto Ostróg, gminy wiejskie: Nowomalin, Chorów, Sijańce.
§ 3. Szczegółowy zakres działania ekspozytury określi wojewoda wołyński w drodze rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. (24 grudnia 1929)

Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOŁYŃ
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: