Prezes SUPIŃSKI przekazuje werdykt Trybunału Stanu Sejmowi

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego
Warszawa, pl. Krasińskich Nr 5
dnia 8 lipca 1929 r.

Do Pana Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z pismem z dnia 21 marca 1929 r. mam zaszczyt przesłać Panu Marszałkowi odpis decyzji Trybunału Stanu z dnia 29 czerwca 1929 r. w sprawie b. Ministra Skarbu Gabriela CZECHOWICZA.

Trybunał Stanu na posiedzeniu sądowym w składzie następującym:
Przewodniczący Trybunału Stanu: SUPIŃSKI Leon, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego.
Członkowie:
SULIGOWSKI Adolf,
ŻELIGOWSKI Lucjan,
LEDNICKI Aleksander,
BECK Józef,
RACZYŃSKI Aleksander,
THUGUTT Stanisław,
Dr OLEŚNICKI Jarosław,
BUGUCKI Antoni,
ZUBOWICZ Piotr,
BIELAWSKI Bolesław,
TOMASZEWSKI Tadeusz,
SZUMAŃSKI Wacław.

Sekretarze Trybunału Stanu: ŁUKASZEWICZ Wincenty, sędzia apelacyjny i KONIECZNY Czesław, sędzia okręgowy – w obecności posłów oskarżycieli Dr LIEBERMANA Hermana, WYRZYKOWSKIEGO Henryka, Dr PIERACKIEGO Jana, rozpoznawszy sprawę b. Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza, oskarżonego z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 1923 r. o Trybunale Stanu i zważywszy,
że w myśl art. 4 i 7 Konstytucji uchwalanie budżetu i kontrola wykonania tegoż stanowią wyłączne i podstawowe prawo ciała ustawodawczego, zaś stosowanie się do budżetu i wyliczenie się z dokonanych wydatków zasadniczy konstytucyjny obowiązek Rządu;
że jedynie Sejm powołany jest do merytorycznej oceny otwartych przez Rząd kredytów i dokonanych wydatków;
że oceny takiej w razie uchylania się przez Rząd od wykonania swego obowiązku konstytucyjnego przez niezłożenie do zatwierdzenia Sejmowi kredytów dodatkowych bądź zamknięć rachunkowych, Sejm władny jest dokonać w każdym czasie, nie wyczekując nawet przedstawienia rządowego (art. 7 Konstytucji) i wniosku Izby Kontroli (art. 9 Konstytucji);
że w uchwale Sejmu z dnia 20 marca 1929 r. Trybunał Stanu nie znajduje ostatecznej oceny merytorycznej otwartych przez Gabriela Czechowicza, b. Ministra Skarbu poza budżetem kredytów;
że w aktach Trybunału Stanu znajdują się obecnie materiały do takiej oceny;
że należyte rozstrzygnięcie sprawy przekazanej Trybunałowi Stanu wymaga uprzedniej merytorycznej oceny przez Sejm kredytów, otwartych przez oskarżonego poza budżetem;
że zgodnie z art. 15 ustawy o Trybunale Stanu przepisy ust. post. Karnego mogą mieć w postępowaniu przed Trybunałem Stanu tylko odpowiednie zastosowanie -
Trybunał Stanu jednogłośnie postanawia:
postępowanie w sprawie niniejszej zawiesić do czasu wydania przez Sejm Rzeczypospolitej uchwały zawierającej ocenę merytoryczną zakwestionowanych przez Sejm pod względem formalnym kredytów.
Przewodniczący Trybunału Stanu (---) Leon SUPIŃSKI.
Członkowie Trybunału Stanu (---) (---)

Brak komentarzy: