Powstaje Makowski Związek Powiatowy

Rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 8 listopada 1929 r.
o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie, o zmianie granic powiatów: makowskiego i nowotarskiego oraz o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych: w Myślenicach, w Nowym Targu i w Żywcu w województwie krakowskim. (Dz. U. R. P. Nr 81, poz. 600)Na podstawie art. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów na obszarach b. dzielnic rosyjskiej i austro – węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austro – węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) w brzmieniu ustalonym rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 22 marca 1928 r. (Dz. U. R. P. Nr 38, poz. 376) zarządza się, co następuje:

§ 1. Z obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych w Myślenicach i w Żywcu wyłącza się gminy należące do powiatu makowskiego.

§ 2. Z powiatu nowotarskiego i z obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Nowym Targu wyłącza się gminy: Chabówka, Ponica i Rdzawka i włącza się je do powiatu makowskiego.

§ 3. Z gmin należących do powiatu makowskiego wraz z gminami: Chabówka, Ponica i Rdzawka tworzy się obszar działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Makowie (makowski związek powiatowy).

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Prezes Rady Ministrów;
(---) Świtalski.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.
Kierownik Ministerstwa Skarbu:
Minister Sprawiedliwości:

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: