Jak Premier i Minister Wojewodom wskazówek udzielali

W poniedziałek 21 stycznia odbył się jednodniowy zjazd wszystkich wojewodów Rzeczypospolitej. Zjazd otworzył o godz. 11 Pan Minister Spraw Wewnętrznych gen. Felicjan SŁAWOJ – SKŁADKOWSKI przemówieniem , w którym zaznaczył najbardziej aktualne zagadnienia stojące przed władzami administracyjnymi oraz zapowiedział specjalne swe zainteresowanie sprawami samorządu i planowości ich działania. Pan Minister zaznaczył, że przy najbliższych swych wyjazdach inspekcyjnych na tę dziedzinę pracy będzie zwracał specjalną uwagę.
O godz. 13,30 na zjazd przybył Pan Prezes Rady Ministrów Kazimierz BARTEL, który w swej mowie scharakteryzował ogólną sytuację gospodarczą Państwa oraz rolę i obowiązki wojewodów z niej wynikające.
Krótki zarys bieżących zagadnień aprowizacyjnych dał naczelnik wydziału Stanisław SZWALBE, który zapowiedział, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w tym roku zamierza zainicjować akcję, mającą na celu poprawę w stosunkach aprowizacyjnych, mięsnych i nabiałowych.
Tematem dalszych obrad były zagadnienia samorządowe, wysunięte przez pana dyrektora STRZELECKIEGO, który poruszył wytyczne władz nadzorczych w dziedzinie inwestycji komunalnych i zaznaczył, że sytuację pod względem możliwości uzyskania kredytów należy oceniać ostrożnie, zaś kredytami gospodarować bardzo racjonalnie.
Panowie wojewodowie winni przygotować i przesłać do Ministerstwa wraz z opiniami wydziałów wojewódzkich zestawienie najpilniejszych inwestycji ze wskazaniem kolejności ich niezbędności, przy czym należy mieć na względzie bilans płatniczy oraz zużycie pożyczonych pieniędzy na rentujące się inwestycje. Unikać należy inwestycji powodujących zakupy zagraniczne.
Panowie wojewodowie wysłuchali referatu pana dyrektora Zygmunta ZABIERZOWSKIEGO w sprawach Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu, w szczególności w sprawie obesłania wystawy wycieczkami i eksponatami oraz przygotowań, jakie winny być poczynione w całym kraju w związku z wycieczkami turystycznymi na Wystawę.

Proponuję posty o podobnej tematyce:


 
RZĄD PREMIERA BARTLA
PEWUKA
INWESTYCJE

Brak komentarzy: