Radcy Izby Przemysłowo - Handlowej w Wilnie

ZARZĄDZENIE
Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 22 kwietnia 1929 r.
w sprawie mianowania radców do Izby Przemysłowo – Handlowej w Wilnie.

Na podstawie art. 18 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 15 lipca 1927 r. o izbach przemysłowo – handlowych (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 591) oraz w myśl §§ 2 i 42 statutu Izby Przemysłowo – Handlowej w Wilnie mianuję na sześć lat radcami Izby Przemysłowo – Handlowej w Wilnie:

z zaliczeniem do sekcji przemysłowej:
Bronisława STOLLEGO (właściciel Huty Szkła „Niemen” w Brzozówce, pow. lidzki)
Henryka MEYERA.

Z zaliczeniem do sekcji handlowej:
Profesora Władysława ZAWADZKIEGO,
Henryka MEYERA,
Michała BRZOSTOWSKIEGO,
Inż. Alberta KABACZNIKA.

Minister Przemysłu i Handlu:
(---) E. Kwiatkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
SAMORZĄD GOSPODARCZY
WILEŃSZCZYZNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW

Brak komentarzy: