Generałowie Tadeusz ROZWADOWSKI, Włodzimierz ZAGÓRSKI i Bolesław JAŹWIŃSKI oskarżeni

Warszawa, dnia 27 maja 1926 r.

Gabinet ministra spraw wojskowych komunikuje:

W myśl wytycznych rządu obecnego ścigania z bezwzględnością wszelkich nadużyć popełnianych przez funkcjonariuszy państwowych na szkodę Państwa i traktowania na równi przestępców w ogóle, bez względu na ich stopień w hierarchii publicznej, szef administracji Armii zarządził, jako dowódca właściwy, wdrożenie śledztwa sądowego pod aresztem śledczym przeciwko generałom:
'I. Gen. broni Tadeusz ROZWADOWSKI obwiniony jest o występek popełniony przez:
'1) nadużycie swojej władzy z chęci zysku ze szkodą dla skarbu wojskowego w popieraniu wyzyskującego wojsko „zrzeszenia pracy”,
'2) skłonienie za pomocą oszukania osób postronnych do zawarcia niekorzystnych dla nich umów majątkowych ze świadomością niemożności wypełnienia wobec nich obowiązków kontrahenta, skutkiem czego osoby wspomniane rzeczywiście szkodę na majątku poniosły,
'3) nadużycie władzy urzędowej na szkodę Armii, odnośnie przyjmowania dla celów wojskowych dostawy broni.
'II. Gen. brygady Włodzimierz ZAGÓRSKI obwiniony jest o występek popełniony przez brak kontroli jako szef departamentu lotnictwa MSW nad towarzystwem, którego uprzednio był członkiem zarządu do połowy 1924 r. mającym wykonać dostawy wojskowe, finansowane przez rząd polski, otrzymującym nieznaczne zasiłki ze skarbu wojskowego, odnośnie do wykonania umowy, zabezpieczenia zaliczek, ściągania kar konwencjonalnych, skutkiem czego gdy wspomniane towarzystwo nie wywiązało się z obowiązków umowy, skarb wojskowy poniósł znaczne szkody, oraz że przez postępowanie wbrew przepisom co do gospodarki materiałowej spowodował znaczne zaległości ze szkodą dla interesów skarbu wojskowego, dalej o występki popełnione przez kredytowanie firmie cła bez upoważnienia z jednoczesną szkodą dla Skarbu, poczynienie również bez upoważnienia i ze stałym uchylaniem się od kontroli znacznych zakupów dla lotnictwa, przekroczenie budżetu i zdolności konsumpcyjnej lotnictwa ze szkodą dla Skarbu i przez dowolną zmianę poszczególnych określonych pozycji budżetowych (…)
'III. Gen. brygady Bolesław JAŹWIŃSKI obwiniony o występek i zbrodnię popełnione przez umyślne zaniechanie ścigania nadużyć, popełnionych przez swych podwładnych, przekroczenie przepisów wojskowych odnośnie przeznaczania sum gospodarczych i dodatków podróżnych bez podstawy, rozmyślne nieksięgowanie sum firmy prywatnej, mimo jej sądowego zajęcia, nadużywanie wojskowych środków na korzyść osób prywatnych, udzielenie zaliczek osobistych, zezwolenie i tolerowanie mylnego księgowania sum dochodzących do dziesiątków tysięcy złotych (…)

Sprawy po wyczerpaniu śledztwa przekazane zostaną do dalszego postępowania sądowego. Obwinienia te nie pozostają w żadnym związku z momentami politycznymi ani z wypadkami ostatnich dni w stolicy. Sprawy same i obwinienia znajdują źródło w przeprowadzonej już dawniej przez Korpus Kontrolerów kontroli, odbywającej się systematycznie we wszystkich oddziałach i zakładach wojskowych.
Tymczasowe umieszczenie obwinionych w areszcie śledczym poza Warszawą podyktowane zostało z uwagi na uzasadnione obawy kontaktu osób postronnych z obwinionymi i niedostateczne zabezpieczenie wśród podniecenia stolicy należytego i szybkiego przeprowadzenia śledztwa.
Wszystkie aresztowania, dokonane trybem administracyjnym, jedynie na tle i z powodu zajść majowych, zostały już uchylone.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
WOJSKO
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM
INDEKS RZECZOWY
jerzy@milek.eu.org


Brak komentarzy: