Wojewoda Jan KRAHELSKI przypomina urzędnikom państwowym Polesia o ich obowiązkach w czasie wyborów

Brześć nad Bugiem, dnia 15 lutego 1928 r.

Narzuca się pytanie, jak urzędnicy państwowi winni się ustosunkować do akcji wyborczej i samych wyborów ?
Jako przedstawiciel Rządu i jego polityki na terenie WOJEWÓDZTWA POLESKIEGO pragnę ogółowi urzędników państwowych wskazać zasadniczą linię postępowania w akcji wyborczej.
Jakkolwiek przekonania polityczne urzędników państwowych, dopóki nie wpływają na lojalne i rzetelne spełnianie ich obowiązków służbowych, są sprawą ich obywatelskiego sumienia, to jednak urzędników państwowych obowiązywać musi lojalność wobec władz rządowych i ich polityki, dyktowanej wyższym interesem państwowym i racją stanu. Stąd też nie może być kwestionowany postulat, aby urzędnicy państwowi w okresie wyborczym zachowali umiar i należytą powagę, aby nie stanęli w stosunku opozycji do poczynań Rządu i tych kierunków politycznych, które reprezentują kierunek polityki rządowej.
Jest niedopuszczalnym, aby urzędnicy państwowi angażowali się czynnie w stronnictwach opozycyjnych i w okresie akcji wyborczej przeciw Rządowi występowali.
Tego rodzaju stanowisko urzędników państwowych nie tylko nie dałoby się pogodzić z bezsprzecznym obowiązkiem lojalności i karności służbowej, ale także musiałoby wywrzeć najfatalniejsze wrażenie na ludności miejscowej, która byłaby niewątpliwie i słusznie zgorszona, że urzędnicy państwowi przeciwstawiają się poczynaniom Rządu. Zbytecznym byłoby dowodzić, że takie gorszące zjawisko miałoby także ujemne skutki dla powagi Państwa na tutejszym terenie. Toteż należy się spodziewać, że urzędnicy państwowi w należytym zrozumieniu interesu państwowego, wyższego ponad interesy polityczne chwili bieżącej, zachowaniem się swym nie dopuszczą do tego rodzaju zjawisk.
Z tych powodów można oczekiwać, że urzędnicy państwowi przy zbliżających się wyborach oddadzą głos tym kandydatom, którzy dają gwarancję, że będą popierać zamierzenia Marszałka PIŁSUDSKIEGO i jego Rządu. Postępując tak, nie tylko uczynią zadość obowiązującemu ich postulatowi lojalności, ale także należycie spełnią swój obowiązek obywatelski.
Podkreślam jeszcze okoliczność, która nie może ujść uwagi ogółu urzędników państwowych: wszelkie próby zmierzające do rozbicia głosów urzędniczych pomiędzy rozmaite listy, spowodować muszą niewątpliwie osłabienie reprezentacji polskiej na POLESIU, przy jednoczesnym wzmocnieniu wpływów, idących nie zawsze po linii państwowej racji stanu.
(---) Jan KRAHELSKI
Wojewoda Poleski 

 

Jan KRAHELSKI (lat 44), inżynier metalurgii, właściciel majątku w okolicach Baranowicz. Wojewoda poleski od 14 lipca 1926 do 23 grudnia 1932.


Brak komentarzy: