Układ o ruchu przygranicznym polsko - litewskim

  Umowa, proszę zważyć, nie wspomina o "granicy", lecz jedynie o enigmatycznej "linii administracyjnej" (La ligne administrative polono - lithuanienne). Pomimo tego była umowa ta wielkim "małym" krokiem w kierunku normalizacji niezdrowej sytuacji po obu stronach "linii administracyjnej".


Oświadczenie rządowe z dnia 27 kwietnia 1929 r.
w sprawie wymiany dokumentów ratyfikacyjnych Układu tymczasowego między Polską a Litwą, dotyczącego ułatwień przyznanych mieszkańcom – właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linii administracyjnej polsko – litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linią, podpisanego w Królewcu dnia 7 listopada 1928 r.
Podaje się niniejszym do wiadomości, że w wykonaniu artykułu 14 Układu tymczasowego między Polską a Litwą, dotyczącego ułatwień przyznanych mieszkańcom – właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linii administracyjnej polsko – litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linią, podpisanego w Królewcu dnia 7 listopada 1928 r., nastąpiła w Kownie, dnia 18 kwietnia 1929 r. wymiana dokumentów ratyfikacyjnych powyższego układu.

Minister Spraw Zagranicznych: August ZALESKI.


TEKST UKŁADU

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej, My, Ignacy MOŚCICKI, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, wszem wobec i każdemu z osobna, komu o tym wiedzieć należy, wiadomym czynimy:
Dnia siódmego listopada tysiąc dziewięćset dwudziestego ósmego roku, podpisany został w Królewcu pomiędzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Litewskiej Układ tymczasowy dotyczący ułatwień przyznanych mieszkańcom – właścicielom gruntów, położonych po obu stronach linii administracyjnej polsko – litewskiej, przeciętych lub oddzielonych wspomnianą linią, o następującym brzmieniu dosłownym:
Rząd Polski z jednej strony i
Rząd Litewski z drugiej
pragnąc poczynić ułatwienia mieszkańcom obu stron linii administracyjnej polsko – litewskiej, których grunta są przecięte lub oddzielone tą linią,
wyznaczyły celem zawarcia tymczasowego układu w tej sprawie swych pełnomocników, a mianowicie:
RZECZPOSPOLITA POLSKA:
Pana Augusta ZALESKIEGO, Ministra Spraw Zagranicznych,
REPUBLIKA LITEWSKA:
Pana Augustyna VOLDEMARASA, Prezesa Rady Ministrów, Ministra Spraw Zagranicznych,

KTÓRZY, po zakomunikowaniu sobie swych pełnomocnictw, uznanych za sporządzone we właściwej i należytej formie, zgodzili się na postanowienia następujące:
Artykuł 1
Obie Układające się Strony udzielą właścicielom gruntów, przeciętych linią administracyjną, jak również innym osobom, korzystającym z jakiegokolwiek tytułu prawnego z tych gruntów, możności ich eksploatacji.
Wyżej wymienione postanowienie odnosi się również do osób, których grunta, położone w pasie sąsiednim do linii administracyjnej, zostały oddzielone przez tę linię od osiedli, stanowiących z tymi gruntami rolniczy zespół eksploatacyjny.
Artykuł 2.
1) Osoby objęte artykułem poprzednim, jak również członkowie ich rodzin oraz osoby zatrudnione w ich majętnościach będą mogły otrzymywać przepustki, upoważniające je do przekraczania linii administracyjnej, stosownie do poniższych postanowień niniejszego Układu.
2) Małoletni w wieku poniżej lat czternastu będą mogli przekraczać linię administracyjną bez przepustek, o ile towarzyszą oni posiadaczom przepustek i są do tychże wpisani. Bezpłatne przepustki udzielane będą jedynie tym małoletnim, w wieku od siedmiu do czternastu lat, których zajęcie (np. pastuchom) będzie tego wymagało.
Artykuł 3.
1) Przepustki sporządzone będą w językach polskim i litewskim i zawierać będą następujące dane:
a) nazwisko i imię posiadacza,
b) zawód,
c) wiek,
d) miejsce zamieszkania,
e) wyszczególnienie eksploatowanych gruntów,
f) miejsce przekraczania linii administracyjnej,
g) wyszczególnienie miejscowości, na które przepustka służy,
i) nazwiska osób poniżej lat czternastu, towarzyszących posiadaczowi przepustki.
2) Przepustki winny być zaopatrzone w fotografię posiadacza, poświadczoną urzędowo, jak również w jego podpis lub znak autograficzny.
Fotografia nie będzie od posiadacza wymagana, o ile ten ostatni przedstawi inny dowód tożsamości, urzędowy lub przynajmniej urzędowo poświadczony i zaopatrzony w fotografię.
Artykuł 4.
Przepustki wydawane będą przez władze wyznaczone w tym celu przez Układające się Strony.
Władze te będą sobie co miesiąc komunikowały listę osób, które otrzymały przepustki.
Artykuł 5.
Przepustki pozwalać będą ich posiadaczom na przekraczanie linii administracyjnej w miejscach najdogodniejszych dla eksploatacji ich gruntów. Posiadacze przepustek będą mogli pozostawać jeden dzień po drugiej stronie tej linii jedynie w celu eksploatacji gruntów.
Przejście linii administracyjnej za przepustką dozwolone jest we dnie, a mianowicie: pomiędzy godziną 4 i 21 od 1 marca do 30 września, i pomiędzy 7 i 17 od 1 października do 1 marca.
Artykuł 6.
Przepustki wydawane będą na przeciąg sześciu miesięcy.
Będą one mogły być jednorazowo odnawiane na przeciąg nowych sześciu miesięcy.
Artykuł 7.
Za wydanie przepustki pobierana będzie opłata nieprzekraczająca 1 złotego lub 1 lita. Odnawianie ich będzie bezpłatne.
Żadna opłata nie będzie pobierana za przekraczanie linii administracyjnej i za pobyt po drugiej stronie tej linii.
Artykuł 8.
1) Osoby objęte artykułem 2 niniejszego Układu będą mogły bez wszelkiej opłaty i wszelkiego specjalnego pozwolenia:
a) przeprowadzać przez linię administracyjną dla eksploatacji ich gruntów położonych po drugiej stronie tej linii zwierzęta pociągowe z uprzężą, używaną przy eksploatacji rolniczej, wozy i maszyny i narzędzia rolnicze, pod warunkiem wszakże powrotnego ich przeprowadzania przez linię administracyjną;
b) przewozić z jednej części gruntów objętych art. 1 do drugiej kamienie, piasek, żwir, glinę, trzcinę, torf, drzewo budowlane, jak również drzewo opałowe;
c) przewozić przez linię administracyjną z miejsca zamieszkania do drugiej części przedsiębiorstwa rolnego nawozy i ziarno nasienne w ilości potrzebnej dla obsiania gruntów przeciętych lub oddzielonych linią administracyjną;
d) przewozić do miejsca zamieszkania zbiory lub ziemiopłody z części przedsiębiorstw rolnych, położonych po drugiej stronie linii administracyjnej, o ile produkty te odpowiadają obszarowi i rozległości danego przedsiębiorstwa rolnego;
e) przewozić przez linię administracyjną przyrządy rybackie z zastrzeżeniem ich odniesienia, jak również przewozić z miejsca eksploatacji rybołówstwa do miejsca zamieszkania produkty rybołówstwa;
f) przepędzać bydło na ich pastwiska, położone po drugiej stronie linii administracyjnej, pod warunkiem powrotnego przepędzenia.
2) Transport przedmiotów wyszczególnionych w niniejszym artykule będzie mógł być dozwolony pod kontrolą organów nadzorczych również na drogach ubocznych w wypadkach, w których miejscowe warunki lub rodzaj pracy będą tego wymagać.
Artykuł 9.
Posiadacze przepustek będą mogli przechodząc przez linię administracyjną, przenosić ze sobą produkty żywności w ilości wystarczającej na jedną dobę, z wyłączeniem wszakże produktów będących monopolem państwowym.
Artykuł 10.
Inne ułatwienia, poza wymienionymi w artykułach poprzednich, będą mogły być wprowadzone w razie jawnej potrzeby w drodze bezpośredniego porozumienia pomiędzy kompetentnymi w władzami obu Układających się stron.
Artykuł 11.
Władze wymienione w artykule poprzednim będą się bezpośrednio porozumiewały w razie trudności, które mogłyby wyniknąć przy praktycznym zastosowaniu niniejszego Układu.
Artykuł 12.
Ułatwienia udzielane przez niniejszy Układ osobom objętym artykułem 2 nie będą w niczym naruszać praw obu Układających się Stron do wydawania zarządzeń sanitarnych, weterynaryjnych lub dotyczących ochrony roślin i innych, które uznają za wskazane.
Artykuł 13.
Układające się Strony podadzą sobie wzajemnie do wiadomości, jakie władze winny być uważane za kompetentne dla wykonania niniejszego Układu.
Artykuł 14.
Układ niniejszy będzie ratyfikowany możliwie najprędzej; dokumenty ratyfikacyjne wymienione zostaną w Kownie.
Wejdzie on w życie 15 dni po wymianie dokumentów ratyfikacyjnych i obowiązywać będzie do czasu wymówienia przez jedną z Układających się Stron, z zachowaniem trzymiesięcznego terminu.

Sporządzono w Królewcu, 7 listopada 1928.
(---) August Zaleski (---) Prof. Voldemaras

Proponuję posty o podobnej tematyce:
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 1929
DYPLOMACJA
POGRANICZE
ROLNICTWO
UMOWY MIĘDZYNARODOWE
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: