Burzliwe losy powiatu oświęcimskiego

Rozporządzenie Rady Ministrów
                                                      z dnia 27 marca 1929 r.
o zmianie granic obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych w Białej i Wadowicach i o utworzeniu obszaru działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Oświęcimiu w województwie krakowskim.
Na podstawie art. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1921 r. w przedmiocie dokonywania zmian granic powiatów b. dzielnic rosyjskiej i austriacko – węgierskiej, jak również dokonywania na obszarze b. dzielnicy austriacko – węgierskiej zmian obszaru działania samorządowych reprezentacji powiatowych (Dz. U. R. P. Nr 64, poz. 400) zarządza się co następuje:
§ 1. Wyłącza się z obszarów działania samorządowych reprezentacji powiatowych w Białej i Wadowicach gminy, należące do powiatu oświęcimskiego.
§ 2. Z gmin należących do powiatu oświęcimskiego tworzy się obszar działania samorządowej reprezentacji powiatowej w Oświęcimiu.
§ 3. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Sprawiedliwości.
§ 4. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Prezes Rady Ministrów: Kazimierz Bartel
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński
Minister sprawiedliwości: Stanisław Car

Losy powiatu oświęcimskiego w okresie II Rzeczypospolitej były zmienne i krótkie. Powiatem województwa krakowskiego oficjalnie został ogłoszony 23 grudnia 1920 r., jak zresztą i pozostałe powiaty tegoż województwa, 1 kwietnia 1927 r. wyłączono z niego gminy Przybradz, Graboszyce i Gierałtowice, wcielając je do powiatu wadowickiego, a 1 kwietnia 1932 r. powiat zniknął z mapy administracyjnej, dzieląc swe resztki na powiaty wadowicki (gminy należące do okręgu sądu grodzkiego w Oświęcimiu) i bialski.(gminy z okręgu sądu grodzkiego w Zatorze).



Brak komentarzy: