Wniosek o votum nieufności wobec Marszałka Daszyńskiego

62 posiedzenie Sejmu z dnia 5 grudnia 1929 r.

Wniosek posłów z Komunistycznej Frakcji Poselskiej i Białoruskiego Chłopsko – Robotniczego Klubu Poselskiego „Zmagania”, Ukraińskiego Klubu Poselskiego „Sel. Rob. Jedności” i posła Stanisława WÓJTOWICZA ze Związku Lewicy Chłopskiej „Samopomoc” w sprawie wotum nieufności dla Marszałka Sejmu.

Zważywszy, że Marszałek Sejmu Ignacy DASZYŃSKI w dniu otwarcia Sejmu, kiedy policja z rozkazu Piłsudskiego biła i aresztowała posłów robotniczych i chłopskich wewnątrz Sejmu, złożył solenną obietnicę, że z całej duszy i całego serca będzie współpracował z Rządem, depczącym prawa przedstawicieli robotniczych, i obietnicę tę wiernie wypełnił;
że poseł Daszyński jeszcze w czerwcu roku bieżącego ostrzegał Piłsudskiego przed ruchem rewolucyjnym mas robotniczych i chłopskich, ofiarując swą współpracę w dziele zdławienia tego ruchu;
że poseł Daszyński jako Marszałek Sejmu pokrywa i aprobuje wszystkie gwałty, których dopuszczają się Rząd i policja na posłach robotniczych i chłopskich;
że poseł Daszyński wraz ze swym klubem PPS wydatnie dopomaga rządowi faszystowskiemu, współdziałając w wydawaniu sądom rewolucyjnych posłów robotniczych;
że pan Daszyński występuje stale jako obrońca imperializmu polskiego, gilotynując wszelkie wystąpienia sejmowe przeciw terrorowi i uciskowi narodowemu i społecznemu na Białorusi i Ukrainie Zachodniej;
że pan Daszyński na terenie sejmowym spełnia tę samą rolę, jaką spełnia poza sejmem pan Składkowski, bezwzględnie kneblując usta posłom robotniczym i chłopskim;
że pan Daszyński podchwycił dążenia rządu faszystowskiego, zmierzające do t. zw. Usprawnienia prac Sejmu, i podjął inicjatywę przeprowadzenia zmian regulaminu sejmowego o charakterze faszystowskim, wymierzonych w pierwszym rzędzie przeciwko sejmowej lewicy robotniczo – chłopskiej;
niżej podpisane kluby zgłaszają wniosek nieufności dla Marszałka Sejmu pana Ignacego DASZYŃSKIEGO, jako wiernego sojusznika dyktatury faszystowskiej.

Wnioskodawcy:
Józef GAWRYLIK (Białoruski Klub Chłopsko - Robotniczy),
Jan GRECKI (Białoruski Klub Chłopsko - Robotniczy),
Konstanty SYPUŁA (Klub Sejmowy Jedności Robotniczo – Chłopskiej),
Ignacy DWORCZANIN (Białoruski Klub Chłopsko – Robotniczy),
Adrian SENIUK (Klub Ukraińskiego Włościańsko – Robotniczego Socjalistycznego Zjednoczenia SEL-ROB),
Jakub GAWRON (Klub Sejmowy Jedności Robotniczo – Chłopskiej),
Kazimierz KIERUZALSKI (Klub Sejmowy Jedności Robotniczo – Chłopskiej),
Paweł ROSIAK (Klub Sejmowy Jedności Robotniczo – Chłopskiej),
Kyryło WALNYCKYJ (SEL – ROB Lewica),
Flegant WOŁYNIEC (Białoruski Klub Chłopsko – Robotniczy),
Stanisław WÓJTOWICZ (Zjednoczenie Lewicy Chłopskiej „Samopomoc”),
Maksym CZUCZMAJ (Klub Ukraiński),
Paweł KRYNCZYK (Białoruski Klub Chłopsko – Robotniczy),
Mykoła CHAM (SEL – ROB Lewica),
Stefan WOŁYNIEC.

Wniosek dnia następnego został przez Sejm odrzucony.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PARLAMENT
MNIEJSZOŚCI NARODOWE I WYZNANIOWE
OPOZYCJA ANTYSANACYJNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUMBrak komentarzy: