W Korcu znalazła się ekspozytura starostwa

Sobota, 14 grudnia

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych
z dnia 14 grudnia 1929 r.
w sprawie utworzenia w Korcu, w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskim, ekspozytury starostwa rówieńskiego.

Na podstawie art. 70 i w związku z art. 108 pkt. 1 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 86) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustanawia się w Korcu, w powiecie rówieńskim, województwie wołyńskim, ekspozyturę starostwa rówieńskiego.
§ 2. Obszar ekspozytury obejmuje następujące gminy powiatu rówieńskiego: miasto Korzec, gminy wiejskie: Korzec, Majków, Międzyrzec.
§ 3. Szczegółowy zakres działania ekspozytury określi Wojewoda Wołyński w drodze rozporządzenia.
§ 4. Rozporządzenie chodzi w życie z dniem ogłoszenia. (18 grudnia 1929 r.)

Minister Spraw Wewnętrznych:

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
WOŁYŃ


Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:

 
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
INDEKS PAŃSTW
Art. 70 powołanej ustawy:
Z ważnych względów może Minister Spraw Wewnętrznych ustalić w drodze rozporządzenia poza urzędową siedzibą starosty organ, podległy staroście powiatowemu, uprawniony do stałego spełniania na oznaczonym obszarze powiatu pod nadzorem starosty powiatowego określonych zadań z zakresu działania starosty powiatowego oraz wydawania w imieniu starosty samoistnych orzeczeń i zarządzeń ze skutkiem prawnym równym orzeczeniom i zarządzeniom starosty”.

Brak komentarzy: