Mołodeczno - nowe miasto na Wileńszczyźnie

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 26 kwietnia 1929 r.
o zaliczeniu osady (miasteczka) Mołodeczno w powiecie mołodeczańskim, województwie wileńskim, w poczet miast i o włączeniu do nowo utworzonego miasta niektórych osiedli.Na podstawie art. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lutego 1920 r. w przedmiocie zaliczania osad wiejskich w poczt miast oraz zmiany granic miast na obszarze b. zaboru rosyjskiego (Dz. U. R. P. Nr 19, poz. 92) zarządza się, co następuje:


§ 1. Osadę (miasteczko) Mołodeczno, wchodzące w skład gminy wiejskiej Molodeczno, w powiecie mołodeczańskim, województwie wileńskim, wyłącza się z dotychczasowego związku gminnego i zalicza w poczet miast.

§ 2. Miejscowości: wieś Buchowszczyzna, wieś i folwark Buchowszczyzna Nowa, folwark Mołodeczno, folwark i zaścianek Helenowo, kolonia Żawań oraz zaścianek Cywidówka, wchodzące w skład gminy wiejskiej Mołodeczno, wyłącza się z dotychczasowego ich związku gminnego i włącza do nowo utworzonej gminy miejskiej Mołodeczno łącznie ze znajdującymi się na ich obszarze enklawami miejscowości, pozostających nadal w dotychczasowym związku gminnym.

§ 3. Na nowo otworzoną gminę miejską Mołodeczno łącznie z miejscowościami wymienionymi w § 2 niniejszego rozporządzenia rozciąga się moc obowiązującą rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 25 czerwca 1919 r. o wyborach do tymczasowych rad miejskich (Dz. U. Z. C. Z. W. Nr 7 poz. 44), tudzież rozporządzenia Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich z dnia 14 sierpnia 1919 r. o ustawie miejskiej (Dz. U. Z. C. Z. W. Nr 12, poz. 99).

§ 4. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.

§ 5. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


Prezes Rady Ministrów:
(---) Świtalski.
Minister Spraw Wewnętrznych:
(---) Sławoj Składkowski.

Proponuję posty o podobnej tematyce:
PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY – ZMIANY
WILEŃSZCZYZNA
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: