Teofil Adamecki, burmistrz Franciszek Aywas i Maria Balsingerowa odznaczeni

Środa, 27 listopada

ZARZĄDZENIENa zasadzie ustawy z dnia 4 lutego 1921 r. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 137) oraz ustawy z dnia 28 kwietnia 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr 31, poz. 255) nadaję

KRZYŻ OFICERSKI ORDERU ODRODZENIA POLSKI

Teofilowi ADAMECKIEMU, sekretarzowi Izby Handlowej i Przemysłowej w Bielsku, za wybitną pracę w okresie plebiscytowym i położone przez to zasługi około przyłączenia Śląska Cieszyńskiego do Państwa Polskiego;
Franciszkowi AYWASOWI, burmistrzowi Wieliczki i dyrektorowi Powiatowej Kasy Oszczędności w Wieliczce, za zasługi na polu samorządowym;
dr Marii BALSIGEROWEJ, radcy ministerialnemu w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, za zasługi w dziedzinie organizacji wychodźstwa polskiego;
Władysławowi BATYCKIEMU, naczelnikowi wydziału w Ministerstwie Komunikacji, za zasługi przy organizacji kolejnictwa polskiego;
Adamowi BOBIŃSKIEMU, rolnikowi, wiceprezesowi Rady Wojewódzkiej Towarzystw Rolniczych na Polesiu, za zasługi na polu pracy społeczno – rolniczej;
płk Mikołajowi BOŁTUCIOWI, za zasługi na polu organizacji i wyszkolenia wojska;
dr Władysławowi BRUNNEROWI, lekarzowi, inspektorowi lekarskiemu miejskiemu w Warszawie, zza zasługi na polu pracy społecznej i naukowej w dziedzinie lecznictwa;
Marianowi BUSZYŃSKIEMU, naczelnikowi wydziału w stanie nieczynnym Ministerstwa Komunikacji za długoletnią, wyjątkowo gorliwą pracę w służbie państwowej;
dr Aleksandrowi BYLINIE, pułkownikowi lekarzowi za zasługi na polu lecznictwa wojskowego;
Mieczysławowi CHMIELEWSKIEMU, adwokatowi w Poznaniu, za zasługi na polu pracy społecznej oraz nad przyłączeniem Górnego Śląska do Państwa Polskiego;
Aleksemu CHRZANOWSKIEMU, adwokatowi w Siedlcach, za zasługi na polu obrony interesów Skarbu Państwa;
Janowi CZAPLICKIEMU, emerytowanemu naczelnikowi wydziału w Ministerstwie Rolnictwa, za zasługi na polu rozwoju leśnictwa;
Wincentemu DABIŃSKIEMU, staroście w Gostyniu, za zasługi na polu pracy narodowo – społecznej oraz administracji państwowej;
Aleksandrowi DĄBROWSKIEMU, prezesowi Rady Naczelnej Związków Drzewnych w Polsce, za zasługi na polu narodowym i gospodarczym, a w szczególności za zasługi w organizowaniu eksportu drzewnego;
Konradowi DOMANIEWSKIEMU, rolnikowi w Zapolu, powiatu sieradzkiego, prezesowi Okręgowego Towarzystwa Rolniczego, za zasługi na polu pracy narodowej i rozwoju rolnictwa;
Wacławowi DZIERŻAWSKIEMU, prezesowi Banku Kupców i Przemysłowców w Warszawie, za zasługi na polu narodowym na obczyźnie;
inż. Meierowi FAECHEROWI, naczelnikowi Zarządu Dróg Wodnych w Krakowie, za zasługi na polu regulacji rzek;
Alfredowi Leonowi FRENKLOWI, przemysłowcowi w Przemyślu, prezesowi Związku Młynów, za zasługi na polu zawodowym i gospodarczym;
Stefanowi GANO, naczelnikowi wydziału zakupów Tramwajów Miejskich w Warszawie, za zasługi na polu ulepszania i rozwoju sieci komunikacyjnej w stolicy;
Pawłowi Karolowi GETTLOWI, dyrektorowi Głównego Urzędu Ubezpieczeń, za zasługi na polu pracy społecznej i opieki społecznej;
Antoniemu GLASSOWI, naczelnikowi wydziału w Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych w Gdańsku, za zasługi na polu organizacji służby eksploatacyjnej Kolei Państwowych;
ks. Emanuelowi GRIMMOWI, proboszczowi w Istebnej powiatu cieszyńskiego, za zasługi na polu narodowym i kulturalno – oświatowym na Śląsku Cieszyńskim;
Stefanowi GROSTERNOWI, dziennikarzowi w Warszawie, za zasługi na polu publicystycznym;
Bernardowi HAUSNEROWI, radcy handlowemu przy Poselstwie R.P. W Londynie z zakresem działania na Palestynę i Syrię, za zasługi na polu społecznym i gospodarczym;
Aleksandrowi IGNATIUKOWI, rolnikowi w Małykach powiatu kobryńskiego za zasługi na polu pracy niepodległościowej;
podpułkownikowi lekarzowi dr Adolfowi JACEWSKIEMU, za zasługi na polu organizacji i administracji wojska;
Alfredowi JANKOWSKIEMU, leśnikowi – ekonomiście w Warszawie, prezesowi Zrzeszenia Właścicieli Lasów, za zasługi na polu rozwoju leśnictwa;
Józefowi JAROSŁAWIECKIEMU, radcy budownictwa w Dyrekcji Robót Publicznych przy Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, za zasługi położone w dziedzinie organizacji urządzeń technicznych oraz za owocną i gorliwą pracę na polu budownictwa wodnego;
inż. Olgierdowi JELEŃSKIEMU, rolnikowi, prezesowi Zarządu Związku Kółek Rolniczych ziemi nowogródzkiej, za zasługi na polu rozwoju rolnictwa i pracy społecznej;
dr Kazimierzowi KACZMARCZYKOWI, dyrektorowi Archiwum Państwowego w Poznaniu, za zasługi na polu nauki i służby archiwalnej;
Aleksandrze KARŁOWSKIEJ, nauczycielce gimnazjum państwowego im. E. Szczanieckiej w Łodzi, za zasługi na polu pracy narodowej i tajnego nauczania;
Paulinie KLESZCZYŃSKIEJ w Chełmicy powiatu lipnowskiego, za zasługi na polu pracy narodowej, oświatowej i społecznej;
Adamowi KOLSZEWSKIEMU, rolnikowi w Buchowiczach powiatu kobryńskiego, za zasługi na polu pracy społecznej i rolniczej;
dr Tadeuszowi KOPCIOWI, lekarzowi w Warszawie, za zasługi na polu opieki nad niemowlętami;
dr Ludwikowi KOZIEBROCKIEMU, rolnikowi, przewodniczącemu Oddziału Lwowskiego Czerwonego Krzyża, za zasługi na polu humanitarnym i społecznym, w szczególności na polu opieki nad młodzieżą polską w obozach jeńców w Rosji;
dr inż. Adamowi KRĘGLEWSKIEMU, członkowi Zarządu „H. Cegielski” S.A. W Poznaniu, za zasługi na polu gospodarczym i naukowo – wynalazczym;
Edmundowi KRZYŻANOWSKIEMU, przemysłowcowi w Warszawie, za zasługi na polu pracy narodowej i niepodległościowej;
Mieczysławowi KULIKOWSKIEMU, inspektorowi Straży Granicznej w Cieszynie, za zasługi na polu pracy niepodległościowej;
dr Stefanii KUROPATWIŃSKIEJ, dyrektorce Państwowego Seminarium Nauczycielskiego w Zgierzu, za zasługi na polu pracy oświatowej;
Julianowi Bolesławowi LANGEMU, prokurentowi w Dyrekcji Poznańskiej Kolei Elektrycznej w Poznaniu, za zasługi na polu pracy narodowej i społecznej;
Jerzemu LESZCZYŃSKIEMU, artyście dramatycznemu, za zasługi na polu artystycznym w dziedzinie sztuki dramatycznej;
inż. Bolesławowi LISOWSKIEMU, rolnikowi w Łącku powiatu lidzkiego, za zasługi na polu pracy społecznej;
ks. Janowi LORKOWI, kapłanowi Zgromadzenia księży Misjonarzy, kierownikowi Zakładów im. ks. Siemaszki w Krakowie i Czernej, za zasługi na polu pracy wychowawczej nad młodzieżą;
inż. Józefowi ŁASTOWSKIEMU, leśnikowi w Wilnie, za zasługi na polu pracy narodowej i zawodowej;
Franciszkowi MACIEJEWSKIEMU, dyrektorowi fabryki „Wielkopolska Wytwórnia Chemiczna” S.A. W Poznaniu, za zasługi na polu narodowym i gospodarczym;
dr Józefowi MACKO, naczelnikowi wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie, za zasługi na polu pracy społecznej;
Henrykowi MARTENSOWI, przemysłowcowi w Warszawie, dyrektorowi Tow. Akc. Zakłady Przemysłowo – Budowlane „Fr. Martens i A. Daab”, za zasługi na polu życia gospodarczego;
inż. Kazimierzowi MECHOWI, naczelnikowi Warsztatów Głównych i Remiz Tramwajów Miejskich w Warszawie, za zasługi na polu rozwoju miejskiej sieci komunikacyjnej;
Helenie MIECZYŃSKIEJ – OLSZEWSKIEJ, nauczycielce w Warszawie, za zasługi na polu wychowania fizycznego w szkolnictwie;
Włodzimierzowi MODEROWOWI, delegatowi Prokuratorii Generalnej w Gdańsku, za zasługi na polu obrony interesów Skarbu Państwa;
Witoldowi JODKO – NARKIEWICZOWI, kierownikowi Dyrekcji Ceł we Lwowie, za zasługi na polu organizacji administracji skarbowej;
inż. Tadeuszowi Ignacemu NIEDZIELSKIEMU, naczelnikowi wydziału w Ministerstwie Robót Publicznych, za zasługi na polu organizacji miernictwa państwowego;
Helenie ROMER – OCZENKOWSKIEJ, literatce w Wilnie, za zasługi na polu pracy narodowej i literackiej;
Tadeuszowi ONYSZKIEWICZOWI, dyrektorowi Miejskiej Kasy Oszczędności w Krakowie, za zasługi na polu pracy społecznej i zawodowej;
dr Mieczysławowi Emilowi ORŁOWICZOWI, radcy ministerialnemu w Ministerstwie Robót Publicznych, za zasługi na polu turystyki i wychowania fizycznego;
Wacławowi ORYNGOWI, korespondentowi Polskiej Agencji Telegraficznej w Genewie, za zasługi na polu pracy niepodległościowej, propagandy polskiej za granicą;
Mieczysławowi PALUCHOWI, rolnikowi, dzierżawcy majątku państwowego Piwnica powiatu toruńskiego, za zasługi na polu narodowym i społecznym;
Ludwikowi PIECHACZKOWI, kupcowi w Rybniku, za zasługi na polu przyłączenia Górnego Śląska do Państwa Polskiego;
inż. Romanowi PODOSKIEMU, docentowi Politechniki Warszawskiej, za zasługi na polu pracy naukowej w zakresie kolejnictwa elektrycznego;
inż. Janowi POHOWSKIEMU, inspektorowi wydziału przemysłowego Magistratu w Warszawie, za zasługi na polu pracy narodowej i społecznej;
dr Antoniemu PROCHASCE, kustoszowi Archiwum Państwowego we Lwowie, za zasługi na polu pracy naukowej;
pułkownikowi dypl. Zdzisławowi PRZYJAŁKOWSKIEMU, za zasługi na polu pracy niepodległościowej i wyszkolenia wojska;
dr Zygmuntowi RABSKIEMU, notariuszowi w Gnieźnie, za zasługi na polu tajnej pracy oświatowej;
Ignacemu RADLICKIEMU, adwokatowi w Warszawie, za zasługi na polu pracy niepodległościowej;
Tadeuszowi REYOWI, rolnikowi w Mużyłowie powiatu podhajeckiego, za zasługi na polu podniesienia rolnictwa;
Antoniemu ROMANOWI, naczelnikowi wydziału w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za zasługi na polu pracy państwowej;
inż. Ludwikowi ROSSMANOWI, wiceprezesowi Rady Nadzorczej w „Ursusie”, za zasługi na polu rozwoju przemysłu metalowego, a w szczególności produkcji samochodowej;
pułkownikowi lekarzowi dr Stefanowi RUDZKIEMU, za zasługi na polu wiedzy lekarskiej w wojsku;
inż. Antoniemu SCHIMITZKOWI, wiceprezesowi zjednoczonych fabryk cementu „Firley”, za zasługi na polu narodowej i gospodarczej;
inż. Mieczysławowi SEIFERTOWI, dyrektorowi Gazowni Miejskiej w Krakowie, za zasługi na polu społecznym i gospodarczym;
Zbigniewowi SKOKOWSKIEMU, radcy w Ministerstwie Pracy i Opieki Społecznej, za zasługi na polu polityki socjalnej na terenie międzynarodowym;
ks. Antoniemu SOBCZAKOWI, proboszczowi w Miejscu Piastowym powiatu krośnieńskiego, za zasługi na polu działalności filantropijnej;
Zofii STANKIEWICZÓWNIE, artystce malarce, za zasługi na polu działalności artystycznej;
Kazimierzowi JUNOSZY – STĘPOWSKIEMU, artyście dramatycznemu za zasługi na polu pracy artystycznej;
inż. Bogusławowi ŚWIERZAWSKIEMU, inspektorowi pracy w Kielcach, za zasługi na polu zapobiegania zatargom zbiorowym;
majorowi dypl. Adamowi ŚWITALSKIEMU, za zasługi na polu pracy niepodległościowej i organizacji wojska;
Leonardowi SZEPIETOWSKIEMU, kierownikowi referatu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, za zasługi na polu państwowej;
Wincentynie Michalinie TESKOWEJ w Bydgoszczy, za zasługi na polu pracy narodowej i filantropijnej;
Anieli TUŁODZIECKIEJ, em. zastępcy inspektora szkolnego w Poznaniu, za zasługi na polu tajnej pracy oświatowej;
Witalisowi URBANOWICZOWI, rolnikowi, instruktorowi sekcji oświaty pozaszkolnej Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie, za zasługi na polu pracy nad podniesieniem gospodarczym ludu wiejskiego;
Ignacemu Benedyktowi WĄDOŁKOWSKIEMU, za zasługi na polu wychowania fizycznego i przysposobienia wojskowego;
Edwinowi WAGNEROWI, emerytowanemu majorowi w Warszawie, za zasługi na polu pracy niepodległościowej;
Stanisławowi WARTALSKIEMU, dyrektorowi Izby Przemysłowo – Handlowej w Warszawie, za zasługi na polu gospodarczym;
dr Piotrowi WIELGUSOWI, wiceprezydentowi m. Krakowa, za zasługi na polu opieki społecznej;
Michałowi RAWITA – WITANOWSKIEMU, właścicielowi apteki w Piotrkowie, za zasługi na polu krajoznawczym i historycznym;
inż. Janowi WOYCIECHOWSKIEMU, naczelnikowi wydziału w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, za zasługi na polu pracy społecznej i państwowej;
Wincentemu WYRZYKOWSKIEMU, urzędnikowi Pocztowej Kasy Oszczędności w Warszawie, za zasługi na polu pracy niepodległościowej i społecznej;
Mikołajowi ZAKRZEWSKIEMU, naczelnikowi wydziału w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Toruniu, za zasługi na polu administracji państwowej;
Józefowi LEC – ZAPARTOWICZOWI, radcy w Ministerstwie Rolnictwa, za zasługi w dziedzinie rozwoju doświadczalnictwa rolniczego i kultur specjalnych;
dr Władysławowi ZAWADZKIEMU, dyrektorowi Państwowego Instytutu Wychowania Fizycznego w Warszawie, za zasługi nad kształceniem i dokształcaniem wychowawców fizycznych dla szkół;
Janowi ZIĘBIE, inspektorowi Straży Granicznej w Ciechanowie, za zasługi na polu pracy niepodległościowej;
Pawłowi ZÓŁTOWSKIEMU, agronomowi, dyrektorowi Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu, za zasługi na polu pracy narodowej i społeczno – rolniczej.Warszawa, dnia 27 listopada 1929 r.
Prezydent Rzeczypospolitej: (---) I. Mościcki.
Prezes Rady Ministrów: (---) Świtalski.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
ODZNACZENIA
SEKTOR PAŃSTWOWY
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: