Wieś Kościuszkowska

USTAWA z dnia 23 marca 1929 r.
o utworzeniu państwowej fundacji pod nazwą „Wieś Kościuszkowska”. (Dz. U. R. P. Nr 24, poz. 248).

Art.1. Ku uczczeniu pamięci Tadeusza Kościuszki, zgodnie z uchwałą Sejmu Ustawodawczego z dnia 26 lipca 1919 r. tworzy się państwową fundację pod nazwą „Wieś Kościuszkowska”.
Państwowa fundacja „Wieś Kościuszkowska” ma na celu opiekę i wychowanie sierot z uwzględnieniem w pierwszym rządzie sierot po poległych lub zmarłych, których śmierć pozostaje w związku przyczynowym ze służbą w obronie Państwa Polskiego.

Art.2. Upoważnia się Ministra Rolnictwa do wydzielenia z państwowego majątku Rogoźno – Zamek, położonego w pow. grudziądzkim, w woj. pomorskim, gruntu o obszarze do 470 ha, nie mniej jednak niż 400 ha, wraz z zabudowaniami, jakie będą znajdowały się na wydzielonym gruncie, i do odstąpienia bezpłatnie wydzielonego gruntu wraz z zabudowaniami na własność fundacji, wymienionej w art. 1.

Nieruchomość, odstąpiona na własność fundacji zgodnie z ustępem pierwszym, nie podlega obowiązkowi parcelacji, przewidzianemu w art. 2 ustawy z dnia 28 grudnia 1925 r. o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. z 1926 r. Nr 1, poz. 1).

Art. 3. Statut fundacji nadadzą: Minister Pracy i Opieki Społecznej, Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i Minister Rolnictwa.

W zarządzie fundacji winny być reprezentowane organizacje społeczne.

Art. 4. Wykonanie ustawy niniejszej porucza się Ministrowi Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrami Reform Rolnych, Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, Skarbu i Rolnictwa.

Art. 5. Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej: I. Mościcki
Prezes Rady Ministrów: K. Bartel
Minister Pracy i Opieki Społecznej: Dr. Jurkiewicz
Minister Reform Rolnych: Witold Staniewicz
Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego: Świtalski
Kierownik Ministerstwa Skarbu: Grodyński
Minister Rolnictwa: Niezabytowski.


Proponuję posty o podobnej tematyce:
FUNDACJE
PARLAMENT
Ponadto polecam korzystanie ze stale uzupełnianych indeksów:
ALFABETYCZNY INDEKS OSOBOWY
ALFABETYCZNY INDEKS MIEJSCOWOŚCI
MIEJSCOWOŚCI – UKŁAD WOJEWÓDZKI
INDEKS PAŃSTW
KALENDARIUM

Brak komentarzy: