Powstaje gmina DALNEPOLE

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW
z dnia 27 marca 1929 r.
w sprawie utworzenia gminy Dalnepole w powiecie szamotulskim, województwie poznańskim.

Na podstawie art. 104 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 19 stycznia 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej (Dz. U. R. P. Nr 11, poz. 86) zarządza się co następuje:
§ 1. Z obszaru dworskiego Nowa Wieś pod Kazimierzem w powiecie szamotulskim, województwie poznańskim wyłącza się 20 parcel należących do folwarku Dalnepole o łącznej powierzchni 240 ha i tworzy się z nich samodzielną gminę wiejską o nazwie DALNEPOLE, w tymże powiecie i województwie.
§ 2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
§ 3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 1929 r.

Prezes Rady Ministrów: Kazimierz Bartel
Minister Spraw Wewnętrznych: Sławoj Składkowski.

Obecnie Dalnepole wchodzi w skład gminy KAŹMIERZ.

Brak komentarzy: